Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat obre una base d'ajuts en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Es fa amb l'objectiu de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis
La Generalitat obre una base d'ajuts en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8404, de data 7 de maig de 2021, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda, la qual us adjuntem.
 
Annex1: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda
 
Base 1. Objecte:
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.
 
Base 2 Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
 
Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
 
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
·        Tallers mecànics
·        Serveis fotogràfics
·        Copisteries i arts gràfiques
·        Serveis de reparacions
·        Agències de viatges detallistes
·        Tintoreria i bugaderies
·        Perruqueria i salons d'estètica i bellesa
·        Bars i restaurants
·        Serveis de menjar preparat i càtering
·        Serveis de lloguer d’esquís
 
Base 5. Actuacions i despeses subvencionables:
5.1 Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
 
Base 6 Procediment de sol·licitud i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .
6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html  .
6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.