Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seguretat i mobilitat

Vetllem per la seguretat del municipi
Policia Local
Policia Local

Dades de contacte

Adreça: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - C/Major, 91-93

Telèfon: 93 876 40 92

Correu electrònic: sjvt.policialocal@santjoanvilatorrada.cat

Horaris: Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i dijous a la tarda de 16.00 a 19.00h (excepte horari d'estiu).

Regidora responsable: Montserrat Jové Sallés

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada garanteix la seguretat dels veïns i veïnes del municipi a través de l'ordenació general dels serveis de la Policia Local. El cos policial s'encarrega de la vigilància i la seguretat dels ciutadans, equipaments i espais públics. A més, la Policia Local té una gran implicació amb el municipi fent accions en matèria de seguretat i educació viària. La regidoria de Seguretat ciutadana i mobilitat és l'encarregada de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat i els voluntaris de protecció civil en actuacions al municipi.

Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament executa polítiques en aquesta matèria relacionades amb aparcaments, vianants, vehicle privat, transport públic i transport de mercaderies. Fem control i seguiment del servei públic de transports interurbans, del servei de grua i del servei d'estacionament regulat a la via pública.

*Podeu consultar la Memòria anual del 2022 de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada clicant aquí*

POLICIA LOCAL DE SANT JOAN DE VILATORRADA

Què és?, Què fan? On poden actuar i com?, Quin servei fan? Quins són els seus principis bàsics d’actuació?

Principis normatius

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada es regeix pels principis establerts en la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei orgànica 2/1986 de 13 de març de forces i cossos de seguretat, la llei 16/91 de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, per l’ordenament jurídic que es desenvolupi, per les directrius internes, a més dels acords entre els representants del personal i l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en tots aquells àmbits que es determinin. 

Naturalesa i funcions

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzades, integrat en un cos únic, sense perjudici d’organitzar-se internament de la manera més adient a les seves necessitats.

En l’àmbit de les seves competències ha de garantir el lliure desenvolupament de la convivència cívica i exercir les funcions que li atribueix l’ordenament jurídic.

Protegirà l’exercici dels drets individuals, les garanties i les llibertats públiques, en el marc de les relacions humanes i socials sota la justícia i la solidaritat. 

Condició dels agents de Policia Local.

Els/les membres del cos de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada tenen, a tots els efectes jurídics la condició d’agents de l’autoritat.

Àmbit d’actuació.

L’àmbit d’actuació serà el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Només poden actuar fora del territori en situacions d’emergència i en les condicions que, en els supòsits que estableix la normativa vigent, determinin els convenis de col·laboració o plans de coordinació, tot donant-ne compte al departament competent en matèria de seguretat pública. Actualment la Policia Local de Sant Joan actua segons conveni amb la població de Callús.

El servei.

El servei de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada serà prestat directament per la corporació municipal sense que es pugui constituir òrgans especials de gestió ni ser objecte d’arrendament o cessió, concert o qualsevol altra classe de gestió indirecta.

Funcions.

Correspon a la Policia Local en llur àmbit d’actuació les funcions que li atribueix la llei, i en especial:

En matèria de policia de seguretat: la protecció d’edificis, infraestructures i instal·lacions municipals, la protecció d’autoritats locals i el funcionament dels serveis públics locals, el control d’espectacles i de locals de concurrència pública i l’exercici d’activitats complementàries en l’àmbit de la vigilància i control dels espais públics, el control del consum de begudes alcohòliques i de la tinença i el consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicòtropes, la vigilància de la tinença d’armes i si s’escau el seu comís, la intervenció en casos de vandalisme i danys en els espais públics, la resposta urgent a demandes de seguretat, la prevenció d’actes delictius o d’actes que atemptin contra la seguretat ciutadana i la col·laboració en la protecció de manifestacions i altres concentracions de masses.

En matèria de policia comunitària o de proximitat: la intervenció en cas de conflicte entre privats i la promoció de la mediació, l’acció preventiva, l’educació cívica i la col·laboració amb les entitats i els serveis socials, la vigilància de l’escolaritat obligatòria i la detecció i prevenció dels conflictes socials.

En matèria de policia judicial: auxiliar als jutges, als Tribunals i al Ministeri Fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i detenció els delinqüents, quan siguin requerits. Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial, del Ministeri Fiscal o dels seus superiors jeràrquics les primeres diligències de prevenció i custòdia de detinguts, així com la prevenció i custòdia dels objectes que provinguin d’un delicte o relacionats amb la seva execució, actuacions que donarà compte, en els terminis legalment establerts, a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal, d’acord amb la normativa vigent. Aquestes funcions es compliran d’acord amb els principis de col·laboració i reciprocitat amb la resta de forces i cossos de seguretat.

En matèria de policia assistencial i d’atenció ciutadana: la informació als ciutadans/es, l’auxili, assistència i atenció a les víctimes o a les persones en situació de risc o de dependència, la col·laboració amb els serveis d’emergències i de protecció civil, la recerca de persones, animals o objectes desapareguts o perduts, i la protecció i cura dels col·lectius especialment vulnerables.

En matèria de policia administrativa i medi ambient: vetllar pel compliment de les lleis que els atribueixin competències específiques, les ordenances, els reglaments i les resolucions municipals, la realització d’activitats d’inspecció sotmeses a la disciplina local, la denúncia de tota actuació il·lícita, el compliment de la normativa mediambiental i la protecció de l’entorn, l’execució forçosa dels actes i les disposicions  municipals.

En matèria de policia de trànsit: ordenació, senyalització, regulació i el control del trànsit, la mobilitat i l’ús de les vies urbanes, la promoció de campanyes i polítiques locals de seguretat en el trànsit, l’assistència en cas d’accident o d’altres incidències a les vies urbanes, i la formació i prevenció en l’àmbit escolar.

Col·laborar i cooperar amb els altres cossos de policia de Catalunya i de la resta de l’Estat en l’exercici de les seves competències d’acord amb el que determinen aquesta Llei i els convenis específics que es puguin establir.

Principis Bàsics d’actuació. 
 • Les persones que componen el cos de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada han d’exercir les seves funcions amb ple respecte dels principis bàsics d’actuació següents:
 • Adequació plena a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia, a les lleis i a la resta de l’ordenament jurídic.
 • Actuar, en compliment de la seva funció, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense discriminar alguna per raó de raça, sexe, religió o opinió.
 • Actuar amb integritat i dignitat, abstenint-se en tot cas de participar en qualsevol acte de corrupció i oposar-s’hi amb fermesa.
 • Actuar d’acord amb relacions de jerarquia i subordinació, sense que l’obediència deguda pugui emparar actes que de forma manifesta puguin ser delictius o contraris a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia o a les lleis.
 • Col·laborar amb l’administració de justícia i auxiliar-la d’acord amb les lleis i exercir les funcions de policia judicial sota l’autoritat dels jutges i tribunals.
 • Actuar amb lleialtat institucional, tant en la seva vessant interna, cap a l’organització a la qual pertanyen els seus membres, com en la seva vessant externa, vers el conjunt del sistema policial, respectant les competències dels diferents cossos i afavorint la col·laboració i coordinació entre si.
 • Tractar correctament i de manera acurada als ciutadans/es, auxiliar-los, protegir-los i informar-los sempre que siguin requerits o les circumstàncies ho aconsellin.
 • Efectuar les detencions amb la deguda identificació dels/les agents que les practiquen, observant els altres requisits exigits per la normativa vigent, vetllant per la vida i la integritat física de les persones detingudes o custodiades i respectant plenament els seus drets, honor i dignitat.
 • Exercir les funcions de policia en règim de dedicació exclusiva i estar en disposició d’intervenir en tot moment i lloc, fins i tot estant fora de servei, si així ho requereix la defensa de la legalitat, la protecció de la seguretat ciutadana o l’auxili a les persones en situació de risc.
 • Recollir i fer ús de les dades de caràcter personal de la ciutadania amb ple respecte de la legislació vigent per a la seva protecció i només en l’extensió que calgui per assolir objectius il·lícits, legítims i específics.
 • Guardar secret rigorós respecte de les informacions conegudes en exercici de les seves funcions, llevat d’aquelles de caràcter general, no subjectes expressament a secret, que els siguin sol·licitades.

 

Els membres del cos de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada i en tots els nivells de jerarquia, són responsables personalment i directament de les seves accions i omissions, de les ordres donades a les persones subordinades que suposin vulneració o infracció de les normes i dels principis d’actuació professional, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a l’Ajuntament.