Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vehicles de mobilitat personal (VMP)

Vehicles de motor elèctric

Segons la instrucció, un VMP és un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h, per la qual cosa queden exclosos d’aquesta consideració:

 • Vehicles sense sistema d’autoequilibri i amb seient.
 • Vehicles concebuts per a competició.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013:
  – patinets amb seient, cicle de motor, ciclomotors de dues rodes...- Es recorda que aquests vehicles requereixen l’autorització administrativa per conduir, circular i tenir una pòlissa d’assegurança, a més de l’ús del casc.

Com a norma general, els artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de joguines.

Als VMP no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es trauran punts al conductor quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Comportaments sancionables

Per a coneixement tant dels usuaris com dels policies de trànsit, la instrucció recull també aquells comportaments indeguts i que són objecte de denúncia:

Els usuaris de VMPs tenen l’obligació de sotmetre a les proves d’alcohol i drogues, sent sancionats, amb la mateixa quantia econòmica que si conduïssin un altre vehicle, en cas de sobrepassar les taxes d’alcohol (500 o 1.000 € en funció de la taxa) o en cas que hi hagi presència de drogues en l’organisme del conductor (1.000 €).

En cas de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves, en principi i llevat que la Fiscalia competent de la província pugui establir altres criteris de cara a una possible imputació per delicte tipificat en l’article 379.2 del Codi Penal, sempre seran d’aplicació i preferentment seran denunciats com a infracció administrativa.

Si el conductor dóna positiu d’alcohol o droga, el VMP s’immobilitza, tal com passa amb la resta de vehicles.

 • En tractar-se de conductors de vehicles, tenen prohibit conduir fent ús manual del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació. La sanció seria de 200 € (Article 12.2.5B de l’Reglament General de Circulació).
 • També tenen prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. En cas de ser detectats se’ls denunciarà per aquest precepte amb 200 € (Article 12.2.5A de l’RGC).
 • Casc i altres elements de protecció. A falta a hores d’ara d’una regulació en el Reglament General de Circulació, l’ús d’aquests elements es regirà pel que disposi la corresponent Ordenança Municipal. En el cas que l’Ordenança reguli l’ús obligatori de casc, l’agent sancionarà amb 200 € (Article 118.1 de l’RGC) i procedirà a la immobilització del vehicle d’acord amb l’article 104.1.c) del text refós de la Llei de Seguretat Viària.
 • Tenen prohibit la circulació per voreres i zones de vianants, ja que l’article 121 de l’RGC prohibeix la circulació de qualsevol vehicle per les voreres (excepte a monopatins, patins o aparells similars que ho facin exclusivament a pas de persona) sent sancionables amb 200 €, amb les matisacions que puguin establir les ordenances municipals.
 • Els VMP i altres vehicles lleugers propulsats elèctricament només autoritzen per transportar una persona, de manera que la circulació de dues persones en VMP és sancionable amb 100 € de multa (Article 9.1.5.E de l’RGC).
 • Es considerarà conducció negligent i per tant punible quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectants, ja que en aquests casos, el conductor no adopta la diligència necessària per a ser vist per la resta de conductors ni la precaució necessària per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 € (Article 3.1 de l’RGC).
 • Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i estacionaments d’aquests vehicles. Des de la DGT, s’advoca perquè la vorera sigui del vianant, però la seva regulació és exclusivament municipal.
 • En els casos d’infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.
Vehicles comercialitzats com VMPs que no ho són

A causa del comerç electrònic i la possibilitat d’adquirir vehicles que es venen com VMP, però que no ho són, la DGT adverteix de la importància de fixar-se en les característiques tècniques de l’aparell, posant especial atenció a la velocitat, que no pot superar els 25 km/h i a la potència d’aquesta.

També hem de tenir en compte que si es posen en circulació aparells que aparentment ofereixen prestacions superiors a un VMP i no compleixen els requisits del Reglament (UE) núm. 168/2013, aquests vehicles no poden circular per les vies objecte de regulació i als seus conductors se’ls denunciarà amb una sanció de 500 € i es procedirà a la immobilització i dipòsit d’aquesta. Dins d’aquest mateix grup s’inclouen els casos de VMP que hagin estat manipulats per alterar la velocitat o les característiques tècniques.