Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació fiscal

Accés a la informació relacionada amb el calendari fiscal

Què és el calendari fiscal?

El calendari fiscal és un document on es detalla la informació relativa als tributs que, com a contribuent del municipi, s'hauran de pagar durant l'any. Informa sobre els imports i les dates de pagament. Podeu consultar el calendari fiscal del 2024 a Sant Joan de Vilatorrada prement aquest enllaç.

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Sol·licitud de fraccionaments o ajornament de deutes tributaris 

 • S'hauran de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.
 • No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes d'import per principal inferior a 60 €.
 • Els deutes d'import principal inferior a 30.000 € es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Per imports superiors s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix.
 • Els deutes es podran ajornar o fraccionar per un període màxim de: 18 mesos, per deutes d'import inferior a 1.500 €; 24 mesos, per deutes compresos entre 1.500 € i 5.000 €; 36 mesos, per deutes superiors a 5.000 €.
 • Enllaç per a fer la sol·licitud.

Domiciliació de rebuts

 • Al següent enllaç podreu realitzar quaslevol tràmit relacions amb la domiciliació de rebuts.

Sol·licitud de duplicat de rebuts

 • Al següent enllaç podreu realitzar els tràmits necessaris si heu rebut un duplicat de rebuts.

Modificació de dades bancàries

L’Ajuntament presta serveis pels quals les persones usuàries han de pagar les corresponents taxes o preus públics. El sistema de cobrament és mitjançant rebuts domiciliats (mensual, trimestral). Per tal de tenir actualitzades les dades bancàries, cal emplenar aquest document, que tindrà validesa fins a nova comunicació per part de les persones deutores.

Obtenció de certificats de tributs pagats

Descripció del formulari accedint sense firma electrònica

 • Dades de l'interessat, que es composa dels camps Nom/Raó social*, 1r. cognom, 2n. cognom, NIF*, Adreça, Codi postal, Municipi, Telèfon de contacte* i E-mail*.
 • Concepte, que es composa dels camps Concepte* (és un desplegable on cal seleccionar el concepte pel qual es sol·licita el certificat), Objecte tributari i Exercici*.
 • Casella on s'accepten les condicions d'ús i privacitat (cal marcar-la per continuar).

Un cop finalitzada l'operació, el justificant de pagament sol·licitat s'enviarà a l'adreça fiscal que consti a la base de dades de l'ORGT.

Descripció del formulari accedint amb firma electrònica

La pàgina de "Tributs pagats" permet accedir amb certificats digitals validats pel Consorci AOC o amb "clau concertada + DNI" (firma electrònica no avançada) a la consulta dels tributs que figuren pagats durant l'any en curs i l'any anterior. Per a cada rebut es mostra el detall següent:

 • Municipi:
 • Objecte tributari:
 • Data pagament:
 • Forma / lloc de pagament:
 • Import deute:

Des d'aquesta pàgina es pot obtenir en línia i a l'instant un justificant de pagament.

Dubtes freqüents sobre el pagament d'impostos

Podeu consultar tots els dubtes que tingueu prement aquí.