Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impostos, taxes i preus públics

En aquest apartat podreu consultar els impostos que paguen els contribuents de Sant Joan de Vilatorrada

Impostos

Taxes i preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Impost de béns immobles (IBI)

Tota la informació necessària sobre l'Impost de béns immobles (IBI) la podreu trobar en l'ordenança fiscal número 1 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Es tracta d'un impost amb beneficis fiscals per a famílies nombroses, que tindran dret a una bonificació del 60 per cent en la quota íntegra del mateix, fins a un import màxim de 120,00 euros, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. També es rebran beneficis fiscals d'aquest impost per aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Us recordem que hi ha la possibilitat de fraccionar els pagaments d'IBI  per persones i famílies amb dificultats econòmiques. Per a més informació, truqueu a Serveis Econòmics al 93 876 78 15.

Preguntes freqüents sobre l'Impost de béns immobles.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Tota la informació necessària de l'Impost sobre vehicles de tràcció mecànica (IVTM) la podreu trobar en l'ordenança fiscal número 3 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. En el document de l'ordenança podreu consultar també tots els beneficis fiscals aplicables a l'IVTM.

Si necessiteu comunicar el canvi de domicili del permís de conducció o circulació a la DGT, ho podeu fer a través d'aquest enllaç. També podeu fer l'autoliquidació de l'IVTM aquí.

Per a més informació, truqueu a Serveis Econòmics al 93 876 78 15.

Preguntes freqüents sobre l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Plusvàlua

Tota la informació necessària de l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua la podreu trobar en l'ordenança fiscal número 4 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Podeu fer l'autoliquidació de l'impost a través del següent enllaç.

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Tota la informació necessària de l'Impost d'activitats econòmiques la podreu trobar en l'ordenança fiscal número 2 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 

Preguntes freqüents sobre l'Impost d'activitats econòmiques.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Tota la informació necessària de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres la podreu trobar en l'ordenança fiscal número 5 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 

Preguntes freqüents sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Taxes i preus públics

Per consultar les taxes, preus públics i contribucions especials vigents actualment a Sant Joan de Vilatorrada, podeu consultar el següent enllaç.

Multes de circulació i sancions

Podeu consultar tota la informació sobre quin és el procediment d'una multa de circulació prement en aquest enllaç. En aquest mateix enllaç també hi ha informació per presentar al·legacions per una infracció de trànsit. El pagament de multes el podreu fer prement aquí.

A continuació us adjuntem una pàgina de preguntes freqüents sobre les multes de circulació i sancions fet per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

Normativa aplicable

Les actuacions de l’ORGT s’adeqüen al que disposa la normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic (en aquesta pàgina apareix la normativa en castellà quan el BOE no ha publicat textos consolidats en català).

A més, l’ORGT es regeix per la normativa pròpia fixada en els seus Estatuts, pel Reglament orgànic i funcional i per l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Finalment, l’ORGT ha aprovat diversos decrets en matèria d’Administració Electrònica.