Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Col·locació de contenidors, sacs de runa, tanques, bastides, grues,... derivada d’obres

Ocupació de la via pública per a la realització d’obres prèviament autoritzades que afecten l’ocupació del sòl públic per mitjà dels següents elements:

 • Contenidors
 • Sacs de runa
 • Bastides
 • Tanques
 • Elevadors
 • Altres elements similars.

Documentació:

 Comuna:

 Si l’ocupació és en una zona on no és permès l’estacionament:

 • Croquis de l’espai que s’ocuparà

 En cas de bonificació (i en el cas que no s’hagi aportat en el tràmit de la sol·licitud de la comunicació prèvia o llicència):

 • Certificat o resolució de reconeixement del grau de la discapacitat, emès per l’òrgan competent, de, com a mínim, un dels residents habituals e l’immoble.

 Condicionants

 Si l'ocupació de via pública es sol·licita amb motiu d'obres haureu de disposar de la preceptiva llicència d'obres favorable o haureu d'haver presentat la comunicació prèvia per executar les obres.

 • El dia dels treballs haureu de tenir la llicència d'ocupació de via pública en el lloc en què es realitzin els treballs (en format paper o digital) per si us ho requerissin les autoritats municipals.
 • La senyalització de l'espai objecte de la reserva es realitzarà segons la normativa vigent, l'haurà de col·locar la persona sol·licitant amb una antelació mínima de 48h i caldrà que preservi la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.
 • Segons l'actuació sol·licitada, caldrà disposar de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi de manera suficient el risc que pugui derivar-se de la instal·lació de l'element a la via pública.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ