Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació de la via pública per actes sotmesos a llicència o autorització prèvia

Ocupació de la via pública per a la realització d’obres d’obertures, instal·lacions i rases, i d’altres actuacions anàlogues.

 Documentació:

La documentació anirà en funció de la tipologia de l’actuació, que segons s’indica a la instrucció 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació, pot ser:

 •  Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica per actuacions al sòl públic
 • Comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic per obres de connexió i/o substitució de xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i telecomunicacions.

Comuna:

En cas d’una actuació de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica:

 • Reportatge fotogràfic
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial

En cas d’un actuació de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic:

 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa.
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Autorització d’actuació per part de l’empresa o concessionària responsable de la xarxa o instal·lació, si s’escau
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

 En finalitzar l’actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

Condicionants

Generals

Subjectar la llicència atorgada a les següents condicions generals:

 1. Les llicències tenen estricta subjecció a la sol·licitud, els plànols I la resta de documentació presentada a l'Ajuntament i, en tot cas, hauran de respectar rigorosament el planejament urbanístic vigent respecte a la classe de sòl i destinació, les condicions d'aprofitament, edificabilitat i usos admesos, i també la legislació sectorial d'aplicació. Qualsevol modificació introduïda l'execució d’aquest ha d'obtenir l'aprovació i/o el vistiplau municipal.
 2. Comunicar a l’Ajuntament per part de la persona titular de la llicència, el finiment de les actuacions autoritzades, en un termini màxim de deu dies.

Específiques

 1. Reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d'urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
 2. Retirar immediatament després d'acabada l'obra, els materials sobrants, bastides, tanques i barreres. En cas que quedessin instal·lacions provisionals de serveis, s’hauran de disposar de manera que no envaeixin espais públics. Excepcionalment es podran admetre pals provisionals a la via pública per raons degudament justificades, amb una durada predeterminada i sempre que no dificultin la circulació de vianants ni de vehicles.
 3. En cas que sigui necessari tallar la circulació viària, caldrà posar-se prèviament en contacte amb la Policia Local.
 4. En cas de decidir ocupar la via pública amb contenidors, saques de runa, material d’obra, reserves d’estacionament per càrrega i descarrega, bastides, plataformes elevadores o altres, caldrà tramitar l’ocupació de la via pública.
 5. En els treballs de via pública els materials a utilitzar i la disposició d’aquests, seran els indicats per l’Ajuntament.
 6. No es permet cap tipus de rampa o altres per accedir a la finca que sobresurti del límit de la façana, ocupant o modificant els pendents o alineacions existent de la resta de la vorera del carrer.
 7. Adoptar totes les mesures de seguretat a l'obra establertes en la documentació tècnica de seguretat a l’obra i les previstes en les Ordenances Municipals, així com les que fixi o pugui fixar en el futur la normativa vigent en cada moment.
 8. Cal senyalitzar i protegir la zona d’obres, així com preservar la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.


POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Ocupació de la via pública per mitjà de taules, cadires, empostissats, mercaderies (flors i plantes, fruita,...) i d’altres elements anàlegs relacionats amb una activitat o establiment.

En el cas de terrasses:

 • Les llicències d’ocupació de la via pública són de caràcter temporal i podran ser anuals (any natural) o per temporada, computades amb mesos sencers.
 • Els períodes de quota tributària van de l’1 de maig al 31 d’agost i de l’1 de setembre al 30 d’abril.

Documentació:

Comuna:

En el cas de terrasses:

 • Autorització d’ocupació de façanes veïnes, si s’escau
 • Assegurança de responsabilitat civil de tots els elements que es prevegi instal·lar a la terrassa, amb la cobertura corresponents segons la normativa vigent.
 • Butlletí de l’instal·lador per l’acompliment del REBT i les instruccions tècniques complementàries d’aplicació, en cas de disposar d’enllumenat o instal·lacions elèctriques

Condicionants

Per el que fa a TERRASSES, que s’instal·len al vial (sobre l’asfalt):

 • Les que es fixin a l’Ordenança Municipal de la Via Pública i segons plànol adjunt.
 • La terrassa ha de ser senyalitzada obligatòriament amb el senyal exigit (panell direccional permanent), que sigui visible en horaris nocturns o de poca visibilitat, i complementar amb la instal·lació de catadiòptrics o algun sistema reflectant, si així és considera.

Per el que fa a TERRASSES, que s’instal·len al vial (sobre vorera/passeig):

 • Les que es fixin a l’Ordenança Municipal de la Via Pública i segons plànol adjunt (on s’indica la zona autoritza, que cal pintar i mantenir visible).

Nota: El marcatge de la situació (replanteig), el fa serveis tècnics, però el sol·licitant ha d’acabar de pintar i mantenir visible el límit de la terrassa.

 POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Ocupació de la via pública amb les següents finalitats:

 • Instal·lació de parades de venda, establiments de restauració, casetes de jocs i tirs, venda ambulant en vehicle,....

Documentació:

 • Sol·licitud d’ocupació de la via pública per actes sotmesos a llicència prèvia: parades de Festa Major
 • Model d’autorització de representació, si s’escau
 • Autorització d’ocupació de façanes veïnes, si s’escau
 • Fotocòpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, o del representant legal de l’empresa
 • Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers no comunitaris
 • Fotocòpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica
 • Document acreditatiu del pagament a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de l’Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o original de la declaració censal (document que acredita l’activitat que realitza i que s’ha d’haver presentat a Hisenda).
 • Projecte/memòria tècnica d’instal·lació elèctrica del generador elèctric i corresponent tramitació als Serveis d’Indústria d’acord amb el REBT (RD 842/2002) o sol·licitud de connexió a la xarxa.
 • Fotografia de l’estat actual de la caseta (màxim 1 any d’antiguitat).

Condicionants en el cas de parades de Festa Major

 •  La persona sol·licitant es farà càrrec dels tràmits i despeses necessaris per al subministrament elèctric, si és necessari.
 • En finalitzar l’activitat s’efectuaran els treballs necessaris per restablir l’entorn a les condicions inicials. La desconnexió a la xarxa del subministrament elèctric s’efectuarà per personal qualificat. I segons normes de la companyia subministradora.
 • Caldrà subjectar-se al plànol elaborat pels Serveis Tècnics municipals.
 • Caldrà que totes les atraccions i parades que generin algun residu hauran de tenir una paperera proporcional a aquest.
 • No es poden abocar aigües residuals sanitàries directament al paviment, caldrà fer-ho en reixes o dipòsits propis.
 • Caldrà mantenir l’entorn net de les parades, atraccions i caravanes (acció diària). En aquest sentit, caldrà recollir tora la brossa de l’espai ocupat durant el desmuntatge de l’activitat.
 • Disposar, a la parada, de la documentació tècnica presentada a la sol·licitud.


 
POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Ocupació de la via pública amb les següents finalitats:

 • Instal·lació de casetes de pirotècnia amb el seu entorn d’afectació directe a diferents indrets del municipi en motiu de la Festa Major de Sant Joan.

Documentació:

Condicionants en el cas de casetes de pirotècnia

 • Cal senyalitzar i protegir la zona, així com preservar la circulació de vianants i vehicles amb la màxima seguretat i comoditat:
  • La senyalització i protecció es realitzarà segons la normativa vigent, essent aquesta a càrrec de la persona sol·licitant.
  • Col·locar tanques en el perímetre de seguretat de la caseta, durant la venda de pirotècnia per delimitar l’accés als vehicles que estacionin així com per indicar les zones d’espera per a la venda dels productes, per motius de seguretat. L’ajuntament no cedirà aquest material.
 • Disposar de la Resolució d’autorització de la Subdelegació del Govern a Barcelona.
 • Disposar de la Resolució d’autorització de Carreteres, si s’escau, i donar compliment a les condicions que s’hi estableixin.
 • Donar compliment de la ITC núm. 17 del RD 989/2015, Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, d’acord amb la declaració presentada per la titular
 • Previ a l’inici l’activitat caldrà realitzar la “Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic” d’acord amb el que s’indica en la llei 18/2020. Aquest tràmit ha d’incloure:
  • Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d’activitat sotmesa a Comunicació (model normalitzat)
  • Plànols d’emplaçament i de la caseta, amb les zones d’ocupació, seguretat i de venda.


 POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Per tenir més informació relacionada amb l'ocupació de la via pública d'establiments d’espectacles públics i d’activitats recreatives no permanents desmuntables, cliqueu al següent enllaç.


Autorització del domini públic per:

 • Obres de formació, ampliació, modificació o eliminació de guals/entrada de vehicles (amb possibilitat de valoració de les obres per part de la Brigada Municipal)
 • Altes, baixes o modificacions administratives i canvis de titularitat de guals.
 • Substitució de placa de gual existent (deteriorament, sostracció, pèrdua, adaptació a normativa, ...)

Existeix la possibilitat que la Brigada Municipal executi les obres de formació, ampliació, modificació o eliminació de guals.

Si vols calcular la despesa que et suposaria, clica aquíGual: és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinat al pas de vianants i convenientment senyalitzat amb la placa corresponent. No es permet l'estacionament de cap vehicle davant d'un gual senyalitzat correctament i autoritzat, ni en el propi.

Entrada de vehicles: és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinar al pas de vianants i sense placa de gual.

Documentació:

Condicionants

Generals

 1. Les llicències tenen estricta subjecció a la sol·licitud, els plànols I la resta de documentació presentada a l'Ajuntament i, en tot cas, hauran de respectar rigorosament el planejament urbanístic vigent respecte a la classe de sòl i destinació, les condicions d'aprofitament, edificabilitat i usos admesos, i també la legislació sectorial d'aplicació. Qualsevol modificació introduïda l'execució d’aquest ha d'obtenir l'aprovació i/o el vistiplau municipal.
 2. Comunicar a l’Ajuntament per part de la persona titular de la llicència, el finiment de les actuacions autoritzades, en un termini màxim de deu dies.

Específiques

 1. Reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d'urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
 2. Retirar immediatament després d'acabada l'obra, els materials sobrants, bastides, tanques i barreres. En cas que quedessin instal·lacions provisionals de serveis, s’hauran de disposar de manera que no envaeixin espais públics. Excepcionalment es podran admetre pals provisionals a la via pública per raons degudament justificades, amb una durada predeterminada i sempre que no dificultin la circulació de vianants ni de vehicles.
 3. Queda prohibit dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l’enderroc.
 4. Les dimensions i disposició dels elements es realitzarà segons el corquis adjunt a la llicència, realitzat segons la informació veraç facilitada per la persona interessa al formulari d’obres i autorització del domini públic: guals, sense prejudici de les possibles rectificacions en compliment de la normativa vigent.
 5. La tipologia dels bordons a col·locar serà la següent:
  1. Bordó remuntable: bordó tipus “gual americà”
  2. Bordó no remuntable: bordó tipus “calçada”
 6. La col·locació dels bordons s’haurà de fer amb alineació dels bordons rectes existents de la resta de la vorera del carrer.
 7. Caldrà refer la superfície necessària de vorera així com de bordó de calçada per tal que el conjunt del panot quedi segons pendents i alineació existent de la resta de la vorera del carrer.
 8. Caldrà comunicar als Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada l’inici de les obres i el replanteig de l’alienació dels nous bordons abans de fixar-los. En cas de no comunicar-ho, l’Ajuntament es reserva l’opció d’esmenar les diferències d’acabat ≤ 5,0mm i altres, a càrrec de la persona sol·licitant.
 9. En cas que sigui necessari tallar la circulació viària, caldrà posar-se prèviament en contacte amb la Policia Local.
 10. En cas de decidir ocupar la via pública amb contenidors, saques de runa, material d’obra, reserves d’estacionament per càrrega i descarrega, bastides, plataformes elevadores o altres, caldrà tramitar l’ocupació de la via pública.
 11. En els treballs de via pública els materials a utilitzar i la disposició d’aquests, seran els indicats per l’Ajuntament.
 12. No es permet cap tipus de rampa o altres per accedir a la finca que sobresurti del límit de la façana, ocupant o modificant els pendents o alineacions existent de la resta de la vorera del carrer.
 13. Adoptar totes les mesures de seguretat a l'obra establertes en la documentació tècnica de seguretat a l’obra i les previstes en les Ordenances Municipals, així com les que fixi o pugui fixar en el futur la normativa vigent en cada moment.
 14. Cal senyalitzar i protegir la zona d’obres, així com preservar la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.

  

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ