Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Guals


Autorització del domini públic per:

 • Obres de formació, ampliació, modificació o eliminació de guals/entrada de vehicles (amb possibilitat de valoració de les obres per part de la Brigada Municipal)
 • Altes, baixes o modificacions administratives i canvis de titularitat de guals.
 • Substitució de placa de gual existent (deteriorament, sostracció, pèrdua, adaptació a normativa, ...)

Existeix la possibilitat que la Brigada Municipal executi les obres de formació, ampliació, modificació o eliminació de guals.

Si vols calcular la despesa que et suposaria, clica aquíGual: és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinat al pas de vianants i convenientment senyalitzat amb la placa corresponent. No es permet l'estacionament de cap vehicle davant d'un gual senyalitzat correctament i autoritzat, ni en el propi.

Entrada de vehicles: és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinar al pas de vianants i sense placa de gual.

Documentació:

Condicionants

Generals

 1. Les llicències tenen estricta subjecció a la sol·licitud, els plànols I la resta de documentació presentada a l'Ajuntament i, en tot cas, hauran de respectar rigorosament el planejament urbanístic vigent respecte a la classe de sòl i destinació, les condicions d'aprofitament, edificabilitat i usos admesos, i també la legislació sectorial d'aplicació. Qualsevol modificació introduïda l'execució d’aquest ha d'obtenir l'aprovació i/o el vistiplau municipal.
 2. Comunicar a l’Ajuntament per part de la persona titular de la llicència, el finiment de les actuacions autoritzades, en un termini màxim de deu dies.

Específiques

 1. Reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d'urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
 2. Retirar immediatament després d'acabada l'obra, els materials sobrants, bastides, tanques i barreres. En cas que quedessin instal·lacions provisionals de serveis, s’hauran de disposar de manera que no envaeixin espais públics. Excepcionalment es podran admetre pals provisionals a la via pública per raons degudament justificades, amb una durada predeterminada i sempre que no dificultin la circulació de vianants ni de vehicles.
 3. Queda prohibit dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l’enderroc.
 4. Les dimensions i disposició dels elements es realitzarà segons el corquis adjunt a la llicència, realitzat segons la informació veraç facilitada per la persona interessa al formulari d’obres i autorització del domini públic: guals, sense prejudici de les possibles rectificacions en compliment de la normativa vigent.
 5. La tipologia dels bordons a col·locar serà la següent:
  1. Bordó remuntable: bordó tipus “gual americà”
  2. Bordó no remuntable: bordó tipus “calçada”
 6. La col·locació dels bordons s’haurà de fer amb alineació dels bordons rectes existents de la resta de la vorera del carrer.
 7. Caldrà refer la superfície necessària de vorera així com de bordó de calçada per tal que el conjunt del panot quedi segons pendents i alineació existent de la resta de la vorera del carrer.
 8. Caldrà comunicar als Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada l’inici de les obres i el replanteig de l’alienació dels nous bordons abans de fixar-los. En cas de no comunicar-ho, l’Ajuntament es reserva l’opció d’esmenar les diferències d’acabat ≤ 5,0mm i altres, a càrrec de la persona sol·licitant.
 9. En cas que sigui necessari tallar la circulació viària, caldrà posar-se prèviament en contacte amb la Policia Local.
 10. En cas de decidir ocupar la via pública amb contenidors, saques de runa, material d’obra, reserves d’estacionament per càrrega i descarrega, bastides, plataformes elevadores o altres, caldrà tramitar l’ocupació de la via pública.
 11. En els treballs de via pública els materials a utilitzar i la disposició d’aquests, seran els indicats per l’Ajuntament.
 12. No es permet cap tipus de rampa o altres per accedir a la finca que sobresurti del límit de la façana, ocupant o modificant els pendents o alineacions existent de la resta de la vorera del carrer.
 13. Adoptar totes les mesures de seguretat a l'obra establertes en la documentació tècnica de seguretat a l’obra i les previstes en les Ordenances Municipals, així com les que fixi o pugui fixar en el futur la normativa vigent en cada moment.
 14. Cal senyalitzar i protegir la zona d’obres, així com preservar la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.

  

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ