Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obertures, instal·lacions i rases

Ocupació de la via pública per a la realització d’obres d’obertures, instal·lacions i rases, i d’altres actuacions anàlogues.

 Documentació:

La documentació anirà en funció de la tipologia de l’actuació, que segons s’indica a la instrucció 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació, pot ser:

 •  Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica per actuacions al sòl públic
 • Comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic per obres de connexió i/o substitució de xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i telecomunicacions.

Comuna:

En cas d’una actuació de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica:

 • Reportatge fotogràfic
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial

En cas d’un actuació de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic:

 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa.
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Autorització d’actuació per part de l’empresa o concessionària responsable de la xarxa o instal·lació, si s’escau
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

 En finalitzar l’actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

Condicionants

Generals

Subjectar la llicència atorgada a les següents condicions generals:

 1. Les llicències tenen estricta subjecció a la sol·licitud, els plànols I la resta de documentació presentada a l'Ajuntament i, en tot cas, hauran de respectar rigorosament el planejament urbanístic vigent respecte a la classe de sòl i destinació, les condicions d'aprofitament, edificabilitat i usos admesos, i també la legislació sectorial d'aplicació. Qualsevol modificació introduïda l'execució d’aquest ha d'obtenir l'aprovació i/o el vistiplau municipal.
 2. Comunicar a l’Ajuntament per part de la persona titular de la llicència, el finiment de les actuacions autoritzades, en un termini màxim de deu dies.

Específiques

 1. Reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d'urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
 2. Retirar immediatament després d'acabada l'obra, els materials sobrants, bastides, tanques i barreres. En cas que quedessin instal·lacions provisionals de serveis, s’hauran de disposar de manera que no envaeixin espais públics. Excepcionalment es podran admetre pals provisionals a la via pública per raons degudament justificades, amb una durada predeterminada i sempre que no dificultin la circulació de vianants ni de vehicles.
 3. En cas que sigui necessari tallar la circulació viària, caldrà posar-se prèviament en contacte amb la Policia Local.
 4. En cas de decidir ocupar la via pública amb contenidors, saques de runa, material d’obra, reserves d’estacionament per càrrega i descarrega, bastides, plataformes elevadores o altres, caldrà tramitar l’ocupació de la via pública.
 5. En els treballs de via pública els materials a utilitzar i la disposició d’aquests, seran els indicats per l’Ajuntament.
 6. No es permet cap tipus de rampa o altres per accedir a la finca que sobresurti del límit de la façana, ocupant o modificant els pendents o alineacions existent de la resta de la vorera del carrer.
 7. Adoptar totes les mesures de seguretat a l'obra establertes en la documentació tècnica de seguretat a l’obra i les previstes en les Ordenances Municipals, així com les que fixi o pugui fixar en el futur la normativa vigent en cada moment.
 8. Cal senyalitzar i protegir la zona d’obres, així com preservar la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.


POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ