Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Parades de fira

Ocupació de la via pública amb les següents finalitats:

 • Instal·lació de parades de venda, establiments de restauració, casetes de jocs i tirs, venda ambulant en vehicle,....

Documentació:

 • Sol·licitud d’ocupació de la via pública per actes sotmesos a llicència prèvia: parades de Festa Major
 • Model d’autorització de representació, si s’escau
 • Autorització d’ocupació de façanes veïnes, si s’escau
 • Fotocòpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, o del representant legal de l’empresa
 • Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers no comunitaris
 • Fotocòpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica
 • Document acreditatiu del pagament a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de l’Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o original de la declaració censal (document que acredita l’activitat que realitza i que s’ha d’haver presentat a Hisenda).
 • Projecte/memòria tècnica d’instal·lació elèctrica del generador elèctric i corresponent tramitació als Serveis d’Indústria d’acord amb el REBT (RD 842/2002) o sol·licitud de connexió a la xarxa.
 • Fotografia de l’estat actual de la caseta (màxim 1 any d’antiguitat).

Condicionants en el cas de parades de Festa Major

 •  La persona sol·licitant es farà càrrec dels tràmits i despeses necessaris per al subministrament elèctric, si és necessari.
 • En finalitzar l’activitat s’efectuaran els treballs necessaris per restablir l’entorn a les condicions inicials. La desconnexió a la xarxa del subministrament elèctric s’efectuarà per personal qualificat. I segons normes de la companyia subministradora.
 • Caldrà subjectar-se al plànol elaborat pels Serveis Tècnics municipals.
 • Caldrà que totes les atraccions i parades que generin algun residu hauran de tenir una paperera proporcional a aquest.
 • No es poden abocar aigües residuals sanitàries directament al paviment, caldrà fer-ho en reixes o dipòsits propis.
 • Caldrà mantenir l’entorn net de les parades, atraccions i caravanes (acció diària). En aquest sentit, caldrà recollir tora la brossa de l’espai ocupat durant el desmuntatge de l’activitat.
 • Disposar, a la parada, de la documentació tècnica presentada a la sol·licitud.


 
POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ