Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Terrasses i mercaderies

Ocupació de la via pública per mitjà de taules, cadires, empostissats, mercaderies (flors i plantes, fruita,...) i d’altres elements anàlegs relacionats amb una activitat o establiment.

En el cas de terrasses:

  • Les llicències d’ocupació de la via pública són de caràcter temporal i podran ser anuals (any natural) o per temporada, computades amb mesos sencers.
  • Els períodes de quota tributària van de l’1 de maig al 31 d’agost i de l’1 de setembre al 30 d’abril.

Documentació:

Comuna:

En el cas de terrasses:

  • Autorització d’ocupació de façanes veïnes, si s’escau
  • Assegurança de responsabilitat civil de tots els elements que es prevegi instal·lar a la terrassa, amb la cobertura corresponents segons la normativa vigent.
  • Butlletí de l’instal·lador per l’acompliment del REBT i les instruccions tècniques complementàries d’aplicació, en cas de disposar d’enllumenat o instal·lacions elèctriques

Condicionants

Per el que fa a TERRASSES, que s’instal·len al vial (sobre l’asfalt):

  • Les que es fixin a l’Ordenança Municipal de la Via Pública i segons plànol adjunt.
  • La terrassa ha de ser senyalitzada obligatòriament amb el senyal exigit (panell direccional permanent), que sigui visible en horaris nocturns o de poca visibilitat, i complementar amb la instal·lació de catadiòptrics o algun sistema reflectant, si així és considera.

Per el que fa a TERRASSES, que s’instal·len al vial (sobre vorera/passeig):

  • Les que es fixin a l’Ordenança Municipal de la Via Pública i segons plànol adjunt (on s’indica la zona autoritza, que cal pintar i mantenir visible).

Nota: El marcatge de la situació (replanteig), el fa serveis tècnics, però el sol·licitant ha d’acabar de pintar i mantenir visible el límit de la terrassa.

 POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ