Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

10. Les obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no constitueixin modificacions substancials d’acord amb el que estableix aquesta ordenança i la normativa urbanística

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
  • Projecte tècnic, amb indicació precisa de les parts substituïdes o no ajustades
  • Direcció facultativa.
  • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
  • Informe de la direcció facultativa justificatiu sobre la no substancialitat de les modificacions
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ