Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14. Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, amb la localització de l’àmbit o de la finca o finques objecte de llicència.
  • Identificació del constructor de l’obra
  • Direcció facultativa
  • Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb l’especificació des característiques de l’actuació concreta, amb indicació de les instal·lacions i de les connexions de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun dels elements i serveis següents:

-          Moviment de terres

-          Obres de fàbrica

-          Pavimentació

-          Abastament i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis

-          Evacuació d’aigües i sanejament

-          Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telèfons

-          Xarxa de distribució de gas

-          Plantacions d’arbrat i jardineria

  • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ