Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20. Instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics per potències inferiors o iguals a 10kW ubicades en obres implantades legalment en el sòl no urbanitzable

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
  • Documentació tècnica (incloent memòria tècnica, integració, sistema d’ancoratge, pressupost detallat i plànols)
  • Direcció facultativa o declaració responsable de l’empresa instal·ladora
  • Estudi d’impacte i mesures correctores
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent, si s’escau
  • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ