Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

 • Repicat, enguixat i/o pintat de parets i sostres
 • Substitució d’elements de fusteria o serralleria
 • Substitució o reparació de paviments
 • Substitució o reparació de cels rasos
 • Actuació en instal·lacions existents interiors
 • Modernització o reforma de cuina
 • Modernització o reforma de bany i/o rentador

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Obres i actuacions a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s'exclou l'eliminació de graons i la construcció de rampes)

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Reportatge fotogràfic dels espais afectats
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Col·locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, que no afectin estructura ni configuració arquitectònica de l'edifici
 • Instal·lació de pèrgoles*
 • Instal·lació d'aparells de climatització

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Fotografies indicant la ubicació de la instal·lació o del lloc de col·locació de l’element
 • *Plànol de situació de la pèrgola i les distàncies als límits de parcel·la
 • *Plànol d’alçats i secció acotats de la pèrgola
 • *Identificació gràfica del tipus de pèrgola a instal·lar (fotografia o catàleg)
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera (alçada màxima 5 metres).
 • Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, pilastres, gàrgoles i acroteris.
 • Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
 • Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
 • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons, voladissos i baranes.
 • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Reportatge fotogràfic dels espais afectats
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Neteja i/o substitució de teules trencades o panells de coberta.
 • Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
 • Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
 • Reparació de xemeneies o d'altres ventilacions.
 • Reparació o substitució de claraboies o lluernes.

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Reportatge fotogràfic dels espais afectats
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Substitució o reparació de paviments.
 • Reparació o pintat de tanques.
 • Tancament de finques
 • Reparació d'instal·lacions.
 • Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les (sense tala d’arbres)
 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys que no superin els 1000m3 de volum o que no alterin en cap punt en més d’un metre la cota natural del terreny*,**
 • Obertura de cates (màxim 2m2)**
 • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 5 m. d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen)

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • *Esquema en planta del moviment de terres
 • *Declaració responsable dels residus generats
 • Reportatge fotogràfic
 • **Autorització municipal prèvia quan l’actuació es realitzi en sòl públic
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Fotografies de la construcció o instal·lació objecte de l’enderroc
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Reportatge fotogràfic dels espais afectats
 • Documentació tècnica que inclogui la justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d'aplicació, pressupost detallat i plànols/esquemes.
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • Fotografia de l’arbre/s objecte de la tala
 • Plànol d’emplaçament amb la ubicació de l’arbre/s dins la parcel·la
 • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ