Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Activitats

Verifiqueu el planejament urbanístic

Us recomanem que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora dels usos al municipi. També podeu fer una consulta prèvia per conèixer quina classificació té l'activitat que voleu obrir dins la llei i saber quins tràmits municipals us corresponen.

Això es pot fer amb una sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats o consultant el plànol de planejament.

Informeu-vos de com la llei classifica l'activitat que voleu obrir i les obligacions legislatives que té.

Cal informar-se de quina llei classifica la seva activitat:

 Altres obligacions legislatives a tenir en compte

També podeu fer una consulta prèvia de classificació de l'activitat

Us recomanem que consulteu l’apartat d'informació d’interès i tràmits relacionats per conèixer si existeixen altres tràmits relacionats amb l'obertura que desitgeu realitzar.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o la modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses a l'annex de la llei de facilitació de l'activitat econòmica (veure columna corresponent a Certificat tècnic), adjuntant el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document):

 Enllaç al tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses a l'annex de la Llei de facilitació de la activitat econòmica, (vegeu columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), adjuntant el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic i certificat

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'ajuntament.

Resten sotmeses al règim de comunicació les activitats mòbils i de caràcter temporal de l'annex II, associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus o similars, que, com a activitat independent i per les característiques que tenen, no estan associades a un emplaçament fix ni tenen la condició d'activitats estables.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document)

Enllaç a tràmit Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III)

Mitjançant la comunicació prèvia d’obertura la persona interessada posa en coneixement de l’administració l’inici duna activitat de centre de culte segons la Llei 16/2009.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit Instància genèrica 

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 1. La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 2. Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d’Agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Comunicació prèvia municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per a la seva implantació com per a tota modificació substancial que es pretengui realitzar una vegada autoritzades.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència d’Establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d’acord amb la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o parts que es modifiquen.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

En data 1 de març de 2024 va entrar en vigor el Decret 209/2023 de 28 de novembre, d’Aprovació del CODI D’ACCESSIBILITAT de Catalunya, i caldrà comprovar si és necessari fer alguna actuació a l’establiment per poder fer el canvi de titularitat. Podeu consultar el següent enllaç

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia. S’ha de comunicar digitalment a l’Administració.

 • Per activitats de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (article 34)

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

En cas de transmissió d'activitats econòmiques que en el moment d'inici de l'activitat estaven sotmeses al règim de declaració responsable en els termes que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, per poder fer la transmissió corresponent d'acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, s'ha de presentar la comunicació de canvi de nom, acompanyada del corresponent certificat tècnic acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que no s'hagi aportat prèviament.

És aconsellable però no imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel transmitent i l’adquirent. 

En el cas que s'hagi iniciat un procediment sancionador en relació amb la presumpta comissió de faltes molt greus o greus que puguin comportar la imposició de sancions no pecuniàries resta prohibida la transmissió de titular

 •  Per activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (article 64)

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

És aconsellable però no imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel transmitent i l’adquirent.

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l'autorització ambiental, de la llicència ambiental o de la comunicació.

 •  Per activitats de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el reglament que la desenvolupa,  Decret 112/2010. (article 36 del LEPAR i article

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

És imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel cedent i l’adquirent. 

No es poden transmetre les comunicacions prèvies, ni les llicències, ni les autoritzacions, ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no s'hagi aixecat la mesura provisional, no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats o no s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta el propietari de l'establiment o el titular de la llicència o comunicació prèvia. Tampoc no es poden transmetre les comunicacions, ni les llicències, ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars derivades de les llicències o les autoritzacions són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar dels establiments o les activitats autoritzades.

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials.

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

 Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

 Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials. 

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Instància genèrica

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials.

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb projecte tècnic i certificat de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic i certificat

Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb projecte tècnic i certificat de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Instància genèrica

Per les activitats ambientals regulades per La Llei 20/2009, estableix que cal sotmetre a una intervenció administrativa tant les modificacions substancials de les activitats ja autoritzades com les modificacions no substancials, amb efectes sobre les persones o el medi ambient.

Els paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials, tenint en compte la major o menor incidència de la modificació prevista tindran en compte criteris com la dimensió de l’activitat afectada, la producció, els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia, el volum, el pes i el tipus dels residus generats, el grau de contaminació produïda, etc.

Pel que fa a la tramitació de modificacions substancials i no substancials de les activitats, la Llei 20/2009 estableix el següent:

Modificacions substancials de l'Annex II

Les modificacions substancials de les activitats de l’annex I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a declaració d’impacte ambiental simplificada o ordinària, d’acord amb el règim d’autorització ambiental establert a la Llei 20/2009. En canvi, les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental d’acord amb el règim de llicència ambiental d’acord amb l’establert a l’article 7.1.c de la Llei 20/2009.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de llicència ambiental Annex II

Modificacions no substancials de l'Annex II

Quan es pretengui dur a terme una modificació no substancial, que tingui efectes sobre les persones o el medi ambient, en una activitat, la persona o empresa titular de l’activitat ho haurà de comunicar a l’òrgan ambiental competent per atorgar l’autorització o la llicència ambiental, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats de l'annex I.3. D’altra banda, les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de les inspeccions o controls periòdics que es realitzin als establiments.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


Modificacions de l’annex III

Pel que fa a les activitats de l’annex III, sotmeses al règim de comunicació, s’ha d’informar a l’ajuntament de les modificacions que es pretengui dur a terme a l’activitat, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de l’activitat. En aquest últim cas, les modificacions estaran sotmeses als règims que li correspongui, depenent del tipus d’activitat i del tipus de modificació.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit comunicació ambiental Annex III

D’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la llei 11/2009:

Modificacions substancials

Qualsevol modificació de l'establiment obert al públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció, està sotmesa a llicència o autorització.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives

Modificacions no substancials

A aquest efecte, no s'entén com a modificació el canvi de distribució o de mobiliari de l'establiment, sempre que es faci en les condicions tècniques adequades per a garantir la seguretat del públic, la convivència entre els ciutadans i la qualitat dels establiments.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa.

Cal comunicar la baixa al Registre Municipal d'Activitats en el cas del cessament d’una activitat iniciada mitjançant llicència o comunicació prèvia.

Es recomana presentar algun document acreditatiu de la data de la baixa (baixa censal, rescissió del contracte...).

Enllaç a instància genèrica

Aquest tràmit permet aportar documentació complementària d'un registre d'entrada existent o contestar requeriments de documentació.

Caldrà fer referència a l’expedient relacionat.

Enllaç a instància genèrica

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari:

 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Atès que Sant Joan de Vilatorrada no disposa d’ordenança específica sobre aquestes activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, les activitats de caràcter extraordinari que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic hauran de sol·licitar la preceptiva autorització d’ocupació de la via pública.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de sol·licitud d’ocupació a la via pública (instància genèrica)

Se sotmeten a aquest règim de llicència, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que es duen a terme en espais oberts al públic activitats extraordinàries en espais oberts en els següents casos:

 • Que es celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o festivals o certàmens amb àmplia participació de la població afectada.
 • Que es celebren en festius o vigílies dins d’horaris en què no ocasionin gran impacte.
 • Que es celebrin a la distància necessària dels nuclis habitats

La sol·licitud de la llicència d’activitat extraordinària s’acompanyarà per una memòria tècnica amb la justificació del compliments dels requeriments tècnic i el contingut mínim que s’estableixen als articles 112 i 113 el del Decret 112/2010

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Llicència d’activitat extraordinària.

Atès que Sant Joan de Vilatorrada és un municipi de menys de 50.000 habitants, les activitats que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer necessiten una Autorització de departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya.

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Tràmit d'Autorització de la Generalitat de Catalunya per activitats extraordinària en establiments

Es sotmeten a aquest règim de llicència, els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).

La sol·licitud de la llicència d'establiments no permanents desmuntables s’acompanyarà per

 • Formulari de Llicència d'establiments no permanents desmuntables
 • Original del NIF del titular de l'activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l'empresa, en cas de persona jurídica.
 • Original del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers no comunitaris.
 • Original del CIF de l'empresa, en cas de persona jurídica.
 • Original del rebut i del contracte d'assegurança de responsabilitat civil. El capital mínim assegurat ha de ser 150.300 € per cada instal·lació o estructura.
 • Document acreditatiu del pagament a la Seguretat Social.
 • Original de l'Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques o original de la declaració censal (document que acredita l'activitat que realitza i que s'ha d'haver presentat a Hisenda).
 • Projecte/memòria tècnica d'instal·lació elèctrica del generador elèctric i corresponent tramitació als Serveis d'Indústria d'acord amb el REBT (RD 842/2002) o sol·licitud de connexió a la xarxa.
 • Fotografia de l'atracció actualitzada.
 • Certificat tècnic de la revisió anual de l'atracció.
 • Manual d'instruccions (instal·lació/muntatge, d'ús i funcionament).
 • Original de la revisió dels extintors.
 • Original del Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió anual per atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia emès per l'instal·lador autoritzat i tramitat als Serveis d'Indústria

Documentació relacionada (cal descarregar i presentar els següents documents):

Enllaç a tàmit instància genèrica

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal  o comunicació d’activitats vigent.

L’autorització per l’ocupació de la via pública és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.

La persona sol·licitant de la terrassa haurà de coincidir amb la persona titular de l’activitat.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Tràmit d'Ocupació de via pública per terrasses (instància genèrica)

Per més informació en relació a l'ocupació de via pública per terrasses, clicar l'enllaç

La instal·lació de  rètols, banderoles i tendals per establiments d’activitats resten subjectes a comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica.

Podeu sol·licitar la baixa d’una terrassa situada a la via pública amb una instància genèrica.

Una activitat econòmica es considera de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aquestes activitats estan subjectes a la sol·licitud d'un informe previ en matèria d'incendis.

El podeu sol·licitar a traces del canal empresa.

Enllaç a tràmit:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23705_-_Informe-de-prevencio-i-seguretat-en-materia-dincendis?category=&moda=1

Efectes: Es tracta d'una intervenció prèvia que fa l'administració i la presentació d'aquest informe previ no habilita per l'exercici de l'activitat, el titular o la persona que el representi, haurà d'esperar l'obtenció de l'informe favorable de l'administració i que alguna de les entitats col·laboradores faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia o llicència corresponent.

Es sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Enllaç al tràmit de Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Pots consultar els requisits que s’apliquen per cada activitat en matèria de seguretat alimentària.

Per poder instal·lar una caseta de pirotècnia per Sant Joan cal:

 1. Sol·licitar l’autorització municipal per a l’ocupació temporal de la via pública (procediment). La sol·licitud s’acompanyarà d’un plànol amb l’emplaçament de la caseta indicant al seu voltant un radi de 20 m.
 2. Disposar de l’autorització de la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d'acord amb el Reial Decret 989/2015 de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera específica la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics.
 3. Disposar, si s'escau, autorització per a actuacions en zona de protecció de carreteres del Departament de territori.
 4. Formalitzar el tràmit de comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic. Caldrà adjuntar el certificat tècnic (model normalitzat) acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, acompanyats dels plànols corresponents.

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Enllaç al tràmit de Consulta prèvia de classificació d’una activitat

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya.

La tramitació de l’habilitació dels habitatges d’ús turístic (inici d’activitat, canvi de titular i baixa) s’ha de realitzar des de Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l’enviament del formulari amb les dades des d’aquest portal i únicament per via telemàtica.

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Tràmit d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats (sol·licitud d’informe)

Aquest quadre us orienta sobre els diferents tràmits d’inici d’una activitat per a establiment comercial.

Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda després de l'ampliació, llevat de les excepcions establertes per l'article 9, que requereixen llicència comercial.

 Les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de l'ampliació.

 Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats.

Informació del tràmit.

Caldrà sol·licitar els establiment a aquells establiments no sanitaris ubicats a Catalunya on es realitzen, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing segons definició establerta a l’article 3 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel que es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higinenicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Tràmit d'Autorització sanitària (instància genèrica)

Capítol V. L'activitat socioeconòmica. Article 32

L'atenció al públic

 1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.
 2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, l'increment de l'ús del català en l'àmbit a què es refereix l'apartat 1.
 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.