Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Activitats extraordinàries, puntuals o a la via pública

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari:

 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Atès que Sant Joan de Vilatorrada no disposa d’ordenança específica sobre aquestes activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, les activitats de caràcter extraordinari que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic hauran de sol·licitar la preceptiva autorització d’ocupació de la via pública.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de sol·licitud d’ocupació a la via pública (instància genèrica)

Se sotmeten a aquest règim de llicència, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que es duen a terme en espais oberts al públic activitats extraordinàries en espais oberts en els següents casos:

 • Que es celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o festivals o certàmens amb àmplia participació de la població afectada.
 • Que es celebren en festius o vigílies dins d’horaris en què no ocasionin gran impacte.
 • Que es celebrin a la distància necessària dels nuclis habitats

La sol·licitud de la llicència d’activitat extraordinària s’acompanyarà per una memòria tècnica amb la justificació del compliments dels requeriments tècnic i el contingut mínim que s’estableixen als articles 112 i 113 el del Decret 112/2010

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Llicència d’activitat extraordinària.

Atès que Sant Joan de Vilatorrada és un municipi de menys de 50.000 habitants, les activitats que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer necessiten una Autorització de departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya.

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Tràmit d'Autorització de la Generalitat de Catalunya per activitats extraordinària en establiments

Es sotmeten a aquest règim de llicència, els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).

La sol·licitud de la llicència d'establiments no permanents desmuntables s’acompanyarà per

 • Formulari de Llicència d'establiments no permanents desmuntables
 • Original del NIF del titular de l'activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l'empresa, en cas de persona jurídica.
 • Original del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers no comunitaris.
 • Original del CIF de l'empresa, en cas de persona jurídica.
 • Original del rebut i del contracte d'assegurança de responsabilitat civil. El capital mínim assegurat ha de ser 150.300 € per cada instal·lació o estructura.
 • Document acreditatiu del pagament a la Seguretat Social.
 • Original de l'Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques o original de la declaració censal (document que acredita l'activitat que realitza i que s'ha d'haver presentat a Hisenda).
 • Projecte/memòria tècnica d'instal·lació elèctrica del generador elèctric i corresponent tramitació als Serveis d'Indústria d'acord amb el REBT (RD 842/2002) o sol·licitud de connexió a la xarxa.
 • Fotografia de l'atracció actualitzada.
 • Certificat tècnic de la revisió anual de l'atracció.
 • Manual d'instruccions (instal·lació/muntatge, d'ús i funcionament).
 • Original de la revisió dels extintors.
 • Original del Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió anual per atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia emès per l'instal·lador autoritzat i tramitat als Serveis d'Indústria

Documentació relacionada (cal descarregar i presentar els següents documents):

Enllaç a tàmit instància genèrica