Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de titular

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

En data 1 de març de 2024 va entrar en vigor el Decret 209/2023 de 28 de novembre, d’Aprovació del CODI D’ACCESSIBILITAT de Catalunya, i caldrà comprovar si és necessari fer alguna actuació a l’establiment per poder fer el canvi de titularitat. Podeu consultar el següent enllaç

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia. S’ha de comunicar digitalment a l’Administració.

  • Per activitats de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (article 34)

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

En cas de transmissió d'activitats econòmiques que en el moment d'inici de l'activitat estaven sotmeses al règim de declaració responsable en els termes que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, per poder fer la transmissió corresponent d'acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, s'ha de presentar la comunicació de canvi de nom, acompanyada del corresponent certificat tècnic acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que no s'hagi aportat prèviament.

És aconsellable però no imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel transmitent i l’adquirent. 

En el cas que s'hagi iniciat un procediment sancionador en relació amb la presumpta comissió de faltes molt greus o greus que puguin comportar la imposició de sancions no pecuniàries resta prohibida la transmissió de titular

  •  Per activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (article 64)

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

És aconsellable però no imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel transmitent i l’adquirent.

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l'autorització ambiental, de la llicència ambiental o de la comunicació.

  •  Per activitats de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el reglament que la desenvolupa,  Decret 112/2010. (article 36 del LEPAR i article

El nou titular formalitzarà la comunicació amb el formulari de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Caldrà annexar documentació acreditativa de la possessió del local (contracte de lloguer o escriptures de l’establiment).

En el cas que l’activitat que es desenvolupi manipuli, transformi, envasi, emmagatzemi o serveixi aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats, caldrà presentar Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

És imprescindible aportar  formulari de transmissió conjunta signat pel cedent i l’adquirent. 

No es poden transmetre les comunicacions prèvies, ni les llicències, ni les autoritzacions, ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no s'hagi aixecat la mesura provisional, no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats o no s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta el propietari de l'establiment o el titular de la llicència o comunicació prèvia. Tampoc no es poden transmetre les comunicacions, ni les llicències, ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars derivades de les llicències o les autoritzacions són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar dels establiments o les activitats autoritzades.