Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació d'activitats existents

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials.

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

 Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

 Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials. 

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb certificat tècnic de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Instància genèrica

L’article 53 del decret 131/2022 de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, defineix les modificacions substancials i no substancials.

Modificacions substancials

Per les modificacions substancials de les activitats amb projecte tècnic i certificat de la llei 18/2020 cal presentar una nova comunicació.

Només quan la part afectada per la modificació substancial sigui diferenciable de la resta de l'activitat, i aquesta última no s'hagi vist afectada pel que fa a les seves condicions o requisits tècnics, el certificat o el projecte tècnic es podran referir únicament a la modificació; sens perjudici de l'obligació de comunicar les dades completes sobre tota l'activitat resultant.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic i certificat

Modificacions no substancials

Per les modificacions NO substancials de les activitats amb projecte tècnic i certificat de la llei 18/2020 cal presentar una instància genèrica i adjuntar la documentació necessària descriptiva del canvi. Si la modificació afecta a d'instal·lacions, a la distribució o a les emissions que es produeixen caldrà justificar que no afecten a l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Instància genèrica

Per les activitats ambientals regulades per La Llei 20/2009, estableix que cal sotmetre a una intervenció administrativa tant les modificacions substancials de les activitats ja autoritzades com les modificacions no substancials, amb efectes sobre les persones o el medi ambient.

Els paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials, tenint en compte la major o menor incidència de la modificació prevista tindran en compte criteris com la dimensió de l’activitat afectada, la producció, els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia, el volum, el pes i el tipus dels residus generats, el grau de contaminació produïda, etc.

Pel que fa a la tramitació de modificacions substancials i no substancials de les activitats, la Llei 20/2009 estableix el següent:

Modificacions substancials de l'Annex II

Les modificacions substancials de les activitats de l’annex I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a declaració d’impacte ambiental simplificada o ordinària, d’acord amb el règim d’autorització ambiental establert a la Llei 20/2009. En canvi, les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental d’acord amb el règim de llicència ambiental d’acord amb l’establert a l’article 7.1.c de la Llei 20/2009.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de llicència ambiental Annex II

Modificacions no substancials de l'Annex II

Quan es pretengui dur a terme una modificació no substancial, que tingui efectes sobre les persones o el medi ambient, en una activitat, la persona o empresa titular de l’activitat ho haurà de comunicar a l’òrgan ambiental competent per atorgar l’autorització o la llicència ambiental, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats de l'annex I.3. D’altra banda, les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de les inspeccions o controls periòdics que es realitzin als establiments.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


Modificacions de l’annex III

Pel que fa a les activitats de l’annex III, sotmeses al règim de comunicació, s’ha d’informar a l’ajuntament de les modificacions que es pretengui dur a terme a l’activitat, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de l’activitat. En aquest últim cas, les modificacions estaran sotmeses als règims que li correspongui, depenent del tipus d’activitat i del tipus de modificació.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit comunicació ambiental Annex III

D’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la llei 11/2009:

Modificacions substancials

Qualsevol modificació de l'establiment obert al públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció, està sotmesa a llicència o autorització.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives

Modificacions no substancials

A aquest efecte, no s'entén com a modificació el canvi de distribució o de mobiliari de l'establiment, sempre que es faci en les condicions tècniques adequades per a garantir la seguretat del públic, la convivència entre els ciutadans i la qualitat dels establiments.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa.