Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obertura d'activitats

Verifiqueu el planejament urbanístic

Us recomanem que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora dels usos al municipi. També podeu fer una consulta prèvia per conèixer quina classificació té l'activitat que voleu obrir dins la llei i saber quins tràmits municipals us corresponen.

Això es pot fer amb una sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats o consultant el plànol de planejament.

Informeu-vos de com la llei classifica l'activitat que voleu obrir i les obligacions legislatives que té.

Cal informar-se de quina llei classifica la seva activitat:

 Altres obligacions legislatives a tenir en compte

També podeu fer una consulta prèvia de classificació de l'activitat

Us recomanem que consulteu l’apartat d'informació d’interès i tràmits relacionats per conèixer si existeixen altres tràmits relacionats amb l'obertura que desitgeu realitzar.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o la modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses a l'annex de la llei de facilitació de l'activitat econòmica (veure columna corresponent a Certificat tècnic), adjuntant el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document):

 Enllaç al tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses a l'annex de la Llei de facilitació de la activitat econòmica, (vegeu columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), adjuntant el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic i certificat

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'ajuntament.

Resten sotmeses al règim de comunicació les activitats mòbils i de caràcter temporal de l'annex II, associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus o similars, que, com a activitat independent i per les característiques que tenen, no estan associades a un emplaçament fix ni tenen la condició d'activitats estables.

 Documentació relacionada (cal descarregar el document)

Enllaç a tràmit Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III)

Mitjançant la comunicació prèvia d’obertura la persona interessada posa en coneixement de l’administració l’inici duna activitat de centre de culte segons la Llei 16/2009.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit Instància genèrica 

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

  1. La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
  2. Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d’Agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Comunicació prèvia municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per a la seva implantació com per a tota modificació substancial que es pretengui realitzar una vegada autoritzades.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç al tràmit de Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència d’Establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d’acord amb la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o parts que es modifiquen.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Enllaç a tràmit de Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives