Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació d'interés i altres tràmits relacionats

Una activitat econòmica es considera de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aquestes activitats estan subjectes a la sol·licitud d'un informe previ en matèria d'incendis.

El podeu sol·licitar a traces del canal empresa.

Enllaç a tràmit:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23705_-_Informe-de-prevencio-i-seguretat-en-materia-dincendis?category=&moda=1

Efectes: Es tracta d'una intervenció prèvia que fa l'administració i la presentació d'aquest informe previ no habilita per l'exercici de l'activitat, el titular o la persona que el representi, haurà d'esperar l'obtenció de l'informe favorable de l'administració i que alguna de les entitats col·laboradores faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia o llicència corresponent.

Es sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Enllaç al tràmit de Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Pots consultar els requisits que s’apliquen per cada activitat en matèria de seguretat alimentària.

Per poder instal·lar una caseta de pirotècnia per Sant Joan cal:

  1. Sol·licitar l’autorització municipal per a l’ocupació temporal de la via pública (procediment). La sol·licitud s’acompanyarà d’un plànol amb l’emplaçament de la caseta indicant al seu voltant un radi de 20 m.
  2. Disposar de l’autorització de la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d'acord amb el Reial Decret 989/2015 de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera específica la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics.
  3. Disposar, si s'escau, autorització per a actuacions en zona de protecció de carreteres del Departament de territori.
  4. Formalitzar el tràmit de comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic. Caldrà adjuntar el certificat tècnic (model normalitzat) acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, acompanyats dels plànols corresponents.

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Enllaç al tràmit de Consulta prèvia de classificació d’una activitat

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya.

La tramitació de l’habilitació dels habitatges d’ús turístic (inici d’activitat, canvi de titular i baixa) s’ha de realitzar des de Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l’enviament del formulari amb les dades des d’aquest portal i únicament per via telemàtica.

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Tràmit d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats (sol·licitud d’informe)

Aquest quadre us orienta sobre els diferents tràmits d’inici d’una activitat per a establiment comercial.

Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda després de l'ampliació, llevat de les excepcions establertes per l'article 9, que requereixen llicència comercial.

 Les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de l'ampliació.

 Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats.

Informació del tràmit.

Caldrà sol·licitar els establiment a aquells establiments no sanitaris ubicats a Catalunya on es realitzen, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing segons definició establerta a l’article 3 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel que es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higinenicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Tràmit d'Autorització sanitària (instància genèrica)