Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme i Obres

Estan subjectes a comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen de projecte.

A continuació es mostren la relació d’obres que es tramiten amb aquest procediment i la documentació que s’ha d’aportar obligatòriament, d’acord amb la INSTRUCCIÓ 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació.

Terminis – Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica (amb possibilitat de pròrroga)

1 mes màxim per començar

2 mesos màxim per finalitzar

Transcorreguts els anteriors terminis sense que s'hagin començat o acabat els treballs respectivament, es considerarà caducat el dret; per continuar els treballs caldrà formalitzar una nova comunicació prèvia.

Normativa associada:

 • Repicat, enguixat i/o pintat de parets i sostres
 • Substitució d’elements de fusteria o serralleria
 • Substitució o reparació de paviments
 • Substitució o reparació de cels rasos
 • Actuació en instal·lacions existents interiors
 • Modernització o reforma de cuina
 • Modernització o reforma de bany i/o rentador
 • Altres assimilables que no comportin projecte tècnic

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Obres i actuacions a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s'exclou l'eliminació de graons i la construcció de rampes que modifiquin la configuració arquitectònica)

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Col·locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, que no afectin estructura ni configuració arquitectònica de l'edifici
 • Instal·lació de pèrgoles*
 • Instal·lació d'aparells de climatització

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera (alçada màxima 5 metres).
 • Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, pilastres, gàrgoles i acroteris.
 • Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
 • Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
 • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons, voladissos i baranes.
 • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
 • Instal·lació d’envans pluvials o similars.

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Neteja i/o substitució de teules trencades o panells de coberta.
 • Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
 • Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
 • Reparació de xemeneies o d'altres ventilacions.
 • Reparació o substitució de claraboies o lluernes.
 • Altres reparacions assimilables.

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Substitució o reparació de paviments.
 • Reparació o pintat de tanques.
 • Tancament de finques
 • Reparació d'instal·lacions.
 • Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les (sense tala d’arbres)
 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys que no superin els 1000m3 de volum o que no alterin en cap punt en més d’un metre la cota natural del terreny*,**
 • Obertura de cates (màxim 2m2)**
 • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 5 m. d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen)

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat final d'obra amb fotografies
 • Model RAC, RATSIC i BT

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Estan subjectes a comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic les actuacions que no estiguin incloses dins dels actes subjectes a llicència urbanística però que atesa la seva complexitat requereixen projecte tècnic i/o direcció facultativa.

A continuació es mostren la relació d’obres que es tramiten amb aquest procediment i la documentació que s’ha d’aportar obligatòriament, d’acord amb la INSTRUCCIÓ 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació.

Terminis – Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica (amb possibilitat de pròrroga)

2 mesos màxim per començar

12 mesos màxim per finalitzar

Transcorreguts els anteriors terminis sense que s'hagin començat o acabat els treballs respectivament, es considerarà caducat el dret; per continuar els treballs caldrà formalitzar una nova comunicació prèvia.

Normativa associada:

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació: 

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final de l'Obra
 • Certificat Final de la Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finalització de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat, inclosos els seus Annexos.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s'hagin realitzat durant l'obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Imprès d'alta al cadastre (Imprès 900D).
 • Còpia de l'informe favorable emès per la companyia subministradora d'aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Numeració homologada de l'immoble col·locada a façana
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Recepció de la urbanització.
 • Certificat d'acte de comprovació favorable en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, si s'escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l'Administració segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
 • Imprès d'alta cadestral (model 900D).
 • Model d'autorització de representació, si s'escau.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Memòria justificació de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 • Proforma del document públic pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'obra amb fotografies
 • Model RAC, RATSIC i BT

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa.
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Autorització d’actuació per part de l’empresa o concessionària responsable de la xarxa o instal·lació, si s’escau
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Grues de construcció
 • Muntacàrregues de construcció
 • Instal·lació de bastides
 • Tanques de precaució

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20), en cas que la instal·lació generi residus de la construcció
 • Certificat segellat Entitat d’inspecció i Control
 • Pòlissa d’assegurança
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 Estan subjectes a sol·licitud i obtenció de llicència urbanística aquells actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres que consten relacionats en aquesta pàgina.

A continuació es mostren la relació d’obres que es tramiten amb aquest procediment i la documentació que s’ha d’aportar obligatòriament, d’acord amb la INSTRUCCIÓ 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació.

Terminis – específics per a cada sol·licitud.

Normativa associada:

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Documentació tècnica (que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, pressupost detallat, plànols i reportatge fotogràfic)
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Memòria justificativa que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de parcel·les i finques.
 • Proforma de document públic que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica que es sol·licita.
 • Plànol de situació de la finca que es pretén dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada (finques resultants)
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 • Fitxes descriptives.
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Rehabilitacions funcionals integrals
 • Reparacions estructurals integrals
 • Reformes integrals
 • Ampliacions de superfície i volum construït
 • Modificació de les densitats existents
 • Instal·lació d'ascensors, plataformes de mobilitat vertical o similar
 • Canvi d'ús característic de l'edifici*

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge*
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document de compromís de reposició dels serveis urbanístics existents, així com de reparar els danys que es puguin ocasionar en els béns de domini públic
 • Certificat del tècnic redactor relatiu a les possibles afeccions de l’obra amb referència a les línies de serveis existents
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Construccions o edificis que formin part d'un conjunt edificatori objecte d'un projecte únic
 • Numeració homologada de l'immoble col·locada a façana
 • Entitats d'un edifici que disposin d'accés i funcionament independents

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Certificat final parcial de l’obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finiment de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat, amb els seus annexes.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s’hagin realitzat durant l’obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Imprès d'alta al cadastre (Imprès 900D).
 • Còpia de l’informe favorable emès per la companyia subministradora d’aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat d’acte de comprovació favorable en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, si s’escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
 • Justificació tècnica en la que es faci constar que la part d’obra sobre la qual es sol·licita llicència de primera ocupació compleix els següents requisits:
 1. a) Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
 2. b) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Estudi d’impacte i mesures correctores
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar-ne l’adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables.
 • Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.
 • Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 • Projecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
 • Direcció facultativa en cas de requerir projecte tècnic (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Declaració responsable de la gestió de residus
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Memòria justificació de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 • Proforma del document públic pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, amb la localització de l’àmbit o de la finca o finques objecte de llicència.
 • Identificació del constructor de l’obra 
 • Direcció facultativa
 • Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb l’especificació des característiques de l’actuació concreta, amb indicació de les instal·lacions i de les connexions de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun dels elements i serveis següents:

-          Moviment de terres

-          Obres de fàbrica

-          Pavimentació

-          Abastament i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis

-          Evacuació d’aigües i sanejament

-          Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telèfons

-          Xarxa de distribució de gas

-          Plantacions d’arbrat i jardineria

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Estudi d’impacte i mesures correctores
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Estudi d’impacte i mesures correctores
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres), si s’escau
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Estudi d’impacte i mesures correctores
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Documentació preceptiva segons el nivell de protecció indicat al catàleg de béns del POUM de Sant Joan de Vilatorrada
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació de residus firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d'autorització de representació, si s'escau
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Memòria tècnica descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició.
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral
 • Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 • Escrit signat pels titulars del dret de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, en el que consti:
 1. a) L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
 2. b) El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.

En finalitzar l'actuació:

 • Certificat Final d'Obra
 • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic
 • La primera utilització i ocupació dels edificis
 • El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial
 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
 • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Dona informació sobre l'antiguitat d'una edificació, la seva legalitat urbanística, les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies.

 En el cas d'edificacions sense antecedents urbanístics, poden fer referència a figures de planejament derivat, dades cadastrals, empadronaments, vols, etc.

 Documentació:

 

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

L’informe urbanístic de compatibilitat acredita la qualificació urbanística d’una finca, l’afectació de béns o drets de titularitat municipal per part de la mateixa, la compatibilitat de l’activitat i de l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i al planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics exigibles a l'activitat.

Documentació:

 Plànol d’emplaçament

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Petició d'una informació referida a l'aprofitament urbanístic o, en general, a les determinacions urbanístiques aplicables a una finca concreta, segons el que disposa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 Documentació:

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Les empreses adjudicatàries de les obres i serveis de redacció i direcció de projectes municipals poden demanar un certificat de bona execució de les obres i projectes que se'ls hi ha adjudicat i han executat.

Aquests certificats serveixen a les empreses per acreditar la solvència tècnica i professional, per l'actualització dels registres oficials de licitadors, la tramitació dels expedients de classificació empresarial i l'acreditació de l'experiència, entre d'altres.

 S'emet un certificat signat pel Secretari/a de la Corporació vist l'informe emès pel tècnic municipal responsable del contracte.

 Documentació:

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Canvi de titularitat d’una llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres vigent.

 Documentació:

 • Document de conformitat del cedent
 • Còpies del DNI o CIF del cedent i adquirent
 • Fotocòpia de la llicència urbanística atorgada (o de la sol·licitud si es troba en tràmit) o de la comunicació prèvia d’obres presentada
 • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Sol·licitud de pròrroga, ja sigui del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, que es fixa en la corresponent llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres.

 El termini de pròrroga el fixarà l'Ajuntament, tenint en compte l'estat de les obres i la complexitat de les que restin pendents de realitzar. No obstant això, per regla general serà per la meitat del termini de vigència inicial.

 Documentació:

 • Certificat del tècnic/a director, especificant l’estat constructiu de l’obra, si s’escau
 • Fotografies de l’estat de l’obra
 • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Per a obres en curs les quals han de ser subjectes d’una modificació no substancial.

S’entén que les obres comporten una modificació substancial del projecte quan afecten: fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construïdes, ús urbanístic, nombre d’habitatges o elements protegits.

Les modificacions substancials es tramitaran com un nou permís d’obres.

 Documentació:

Comuna:

Modificació no substancial:

 • Projecte que incorpori les modificacions a realitzar, incloent la part de memòria i la part gràfica (plànols)
 • La documentació de la tramitació inicial que resulti alterada.

 Modificació substancial:

 • Projecte que incorpori les modificacions a realitzar, incloent la part de memòria i la part gràfica (plànols), Visat
 • Document d’acceptació de residus de la construcció, emès per un gestor autoritzat, si s’escau
 • La documentació de la tramitació inicial que resulti alterada.

 

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ