Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Altres tràmits urbanístics

Dona informació sobre l'antiguitat d'una edificació, la seva legalitat urbanística, les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies.

 En el cas d'edificacions sense antecedents urbanístics, poden fer referència a figures de planejament derivat, dades cadastrals, empadronaments, vols, etc.

 Documentació:

 

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

L’informe urbanístic de compatibilitat acredita la qualificació urbanística d’una finca, l’afectació de béns o drets de titularitat municipal per part de la mateixa, la compatibilitat de l’activitat i de l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i al planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics exigibles a l'activitat.

Documentació:

 Plànol d’emplaçament

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Petició d'una informació referida a l'aprofitament urbanístic o, en general, a les determinacions urbanístiques aplicables a una finca concreta, segons el que disposa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 Documentació:

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Les empreses adjudicatàries de les obres i serveis de redacció i direcció de projectes municipals poden demanar un certificat de bona execució de les obres i projectes que se'ls hi ha adjudicat i han executat.

Aquests certificats serveixen a les empreses per acreditar la solvència tècnica i professional, per l'actualització dels registres oficials de licitadors, la tramitació dels expedients de classificació empresarial i l'acreditació de l'experiència, entre d'altres.

 S'emet un certificat signat pel Secretari/a de la Corporació vist l'informe emès pel tècnic municipal responsable del contracte.

 Documentació:

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Canvi de titularitat d’una llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres vigent.

 Documentació:

 • Document de conformitat del cedent
 • Còpies del DNI o CIF del cedent i adquirent
 • Fotocòpia de la llicència urbanística atorgada (o de la sol·licitud si es troba en tràmit) o de la comunicació prèvia d’obres presentada
 • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Sol·licitud de pròrroga, ja sigui del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, que es fixa en la corresponent llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres.

 El termini de pròrroga el fixarà l'Ajuntament, tenint en compte l'estat de les obres i la complexitat de les que restin pendents de realitzar. No obstant això, per regla general serà per la meitat del termini de vigència inicial.

 Documentació:

 • Certificat del tècnic/a director, especificant l’estat constructiu de l’obra, si s’escau
 • Fotografies de l’estat de l’obra
 • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ 

Per a obres en curs les quals han de ser subjectes d’una modificació no substancial.

S’entén que les obres comporten una modificació substancial del projecte quan afecten: fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construïdes, ús urbanístic, nombre d’habitatges o elements protegits.

Les modificacions substancials es tramitaran com un nou permís d’obres.

 Documentació:

Comuna:

Modificació no substancial:

 • Projecte que incorpori les modificacions a realitzar, incloent la part de memòria i la part gràfica (plànols)
 • La documentació de la tramitació inicial que resulti alterada.

 Modificació substancial:

 • Projecte que incorpori les modificacions a realitzar, incloent la part de memòria i la part gràfica (plànols), Visat
 • Document d’acceptació de residus de la construcció, emès per un gestor autoritzat, si s’escau
 • La documentació de la tramitació inicial que resulti alterada.

 

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ