Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

3. Primera utilització i ocupació dels edificis, excepte les primeres ocupacions parcials

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finalització de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat, inclosos els seus Annexos.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s'hagin realitzat durant l'obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Imprès d'alta al cadastre (Imprès 900D).
 • Còpia de l'informe favorable emès per la companyia subministradora d'aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Numeració homologada de l'immoble col·locada a façana
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Recepció de la urbanització.
 • Certificat d'acte de comprovació favorable en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, si s'escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l'Administració segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
 • Imprès d'alta cadestral (model 900D).
 • Model d'autorització de representació, si s'escau.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ