Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

6. Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, en els següents supòsits

 • Construccions o edificis que formin part d'un conjunt edificatori objecte d'un projecte únic
 • Numeració homologada de l'immoble col·locada a façana
 • Entitats d'un edifici que disposin d'accés i funcionament independents

Documentació

 • Sol·licitud de llicència urbanística
 • Certificat final parcial de l’obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finiment de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat, amb els seus annexes.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s’hagin realitzat durant l’obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Imprès d'alta al cadastre (Imprès 900D).
 • Còpia de l’informe favorable emès per la companyia subministradora d’aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat d’acte de comprovació favorable en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, si s’escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
 • Justificació tècnica en la que es faci constar que la part d’obra sobre la qual es sol·licita llicència de primera ocupació compleix els següents requisits:
 1. a) Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
 2. b) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ