Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

Estan subjectes a comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen de projecte.

A continuació es mostren la relació d’obres que es tramiten amb aquest procediment i la documentació que s’ha d’aportar obligatòriament, d’acord amb la INSTRUCCIÓ 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació.

Terminis – Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica (amb possibilitat de pròrroga)

1 mes màxim per començar

2 mesos màxim per finalitzar

Transcorreguts els anteriors terminis sense que s'hagin començat o acabat els treballs respectivament, es considerarà caducat el dret; per continuar els treballs caldrà formalitzar una nova comunicació prèvia.

Normativa associada:

 • Repicat, enguixat i/o pintat de parets i sostres
 • Substitució d’elements de fusteria o serralleria
 • Substitució o reparació de paviments
 • Substitució o reparació de cels rasos
 • Actuació en instal·lacions existents interiors
 • Modernització o reforma de cuina
 • Modernització o reforma de bany i/o rentador
 • Altres assimilables que no comportin projecte tècnic

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Obres i actuacions a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s'exclou l'eliminació de graons i la construcció de rampes que modifiquin la configuració arquitectònica)

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Col·locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, que no afectin estructura ni configuració arquitectònica de l'edifici
 • Instal·lació de pèrgoles*
 • Instal·lació d'aparells de climatització

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera (alçada màxima 5 metres).
 • Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, pilastres, gàrgoles i acroteris.
 • Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
 • Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
 • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons, voladissos i baranes.
 • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
 • Instal·lació d’envans pluvials o similars.

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Neteja i/o substitució de teules trencades o panells de coberta.
 • Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
 • Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
 • Reparació de xemeneies o d'altres ventilacions.
 • Reparació o substitució de claraboies o lluernes.
 • Altres reparacions assimilables.

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

 • Substitució o reparació de paviments.
 • Reparació o pintat de tanques.
 • Tancament de finques
 • Reparació d'instal·lacions.
 • Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les (sense tala d’arbres)
 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys que no superin els 1000m3 de volum o que no alterin en cap punt en més d’un metre la cota natural del terreny*,**
 • Obertura de cates (màxim 2m2)**
 • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 5 m. d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen)

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ