Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'obres amb responsabilitat tècnica

Actuacions que no estiguin incloses dins els actes subjectes a llicència urbanística però que atesa la seva complexitat requereixen de direcció facultativa i presentació de documentació tècnica o projecte

Documentació a aportar:

  • Formulari Comunicació prèvia d'obres amb responsabilitat tècnica (fitxer relacionat adjunt)
  • Documentació tècnica (incloent memòria tècnica, pressupost detallat i plànols) o Projecte tècnic segons la complexitat de l’obra a realitzar
  • Direcció facultativa
  • Nomenament del contractista (caldrà presentar-lo abans de l’inici d’obres) (fitxer relacionat adjunt)
  • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
  • Model d’autorització de representació, si s’escau (fitxer relacionat adjunt)
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent (fitxer relacionat adjunt)


Canals de tramitació:

  • Telemàticament (per tramitar telemàticament cal identificar-se electrònicament, amb idCat mòbil o certificat electrònic).
  • Presencialment, a les dependències municipals (caldrà identificar-se mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia).

Tràmits

Tots els tràmits