Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència urbanística

Actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.

Descripció:

 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
 • Parcel·lacions urbanístiques
 • Construcció d’edificis de nova planta:
  • Règim general
  • Règim provisional
  • Obres en SNU
 • Actuacions en edificis existents que comportin alguna de les següents intervencions:
  • Rehabilitacions funcionals integrals
  • Reparacions estructurals integrals
  • Reformes integrals
  • Ampliacions de superfície i volum construït
  • Modificació de les densitats existents
  • Canvi d’ús característic de l’edifici
  • Edificis o elements catalogats o amb protecció ambiental, històrica o artística
 • L’enderroc total o parcial d’edificacions
 • Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, en els següents supòsits:
  • Construccions o edificis que formin part d’un conjunt edificatori objecte d’un projecte únic
 • Entitats d’un edifici que disposin d’accés i funcionament independents
 • Reforma d’una entitat per a canvi d’ús a residencial
 • Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres
 • Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçada
 • Tala de masses arbòries o vegetació arbustiva
 • Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals
 • Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa
 • Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització
 • Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents
 • Instal·lació de infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions
 • Usos i obres provisionals
 • Actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat consistents en:
  • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic
  • La primera utilització i ocupació dels edificis
  • El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial La construcció o la instal·lació de murs i tanques
  • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
  • La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior
 • Llicències d’obres a la via pública:
  • Obres d’urbanització i similars, de conservació o de manteniment, complementàries o puntuals, no incloses en projecte d’urbanització
 • ALTRES:
  • Sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres
  • Sol·licitud de modificació de llicència d’obres
  • Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
  • Sol·licitud de canvi de titularitat
  • Comunicació de la conclusió de les obres o de les instal·lacions
  • Altres


Documentació a aportar
:

 • Formulari Llicència urbanística (fitxer relacionat adjunt)
 • Projecte bàsic i/o executiu complet (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent), Memòria tècnica justificativa de la finalitat o ús o Projecte tècnic, segons l’actuació sol·licitada
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres) 
 • Nomenament del contractista (caldrà presentar-lo abans de l’inici d’obres) (fitxer relacionat adjunt)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)
 • Model d’autorització de representació, si s’escau (fitxer relacionat adjunt)
 • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent (fitxer relacionat adjunt)
 • Altre documentació que es consideri oportuna


Canals de tramitació:

 • Telemàticament (per tramitar telemàticament cal identificar-se electrònicament, amb idCat mòbil o certificat electrònic).
 • Presencialment, a les dependències municipals (caldrà identificar-se mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia).

Tràmits

Tots els tràmits