Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

13. Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa i per a la formalització d’altres operacions jurídiques

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Memòria justificació de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
  • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  • Proforma del document públic pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ