Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14. Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, amb la localització de l’àmbit o de la finca o finques objecte de llicència.
  • Identificació del constructor de l’obra 
  • Direcció facultativa
  • Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb l’especificació des característiques de l’actuació concreta, amb indicació de les instal·lacions i de les connexions de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun dels elements i serveis següents:

-          Moviment de terres

-          Obres de fàbrica

-          Pavimentació

-          Abastament i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis

-          Evacuació d’aigües i sanejament

-          Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telèfons

-          Xarxa de distribució de gas

-          Plantacions d’arbrat i jardineria

En finalitzar l'actuació:

  • Certificat Final d'Obra
  • Certificat Final de Gestió de residus.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ