Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23. Actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat consistents en:

  • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic
  • La primera utilització i ocupació dels edificis
  • El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial
  • La construcció o la instal·lació de murs i tanques
  • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
  • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ