Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

8. Extracció d'àrids i l'explotació de pedreres

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Projecte tècnic
  • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
  • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
  • Estudi d’impacte i mesures correctores
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

En finalitzar l'actuació:

  • Certificat Final d'Obra

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ