Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Matrícula viva a infantil, primària i ESO

Les sol·licituds d'admissió als nivells d'EI de 2n cicle, primària i ESO que es presenten  un cop s'ha iniciat el curs escolar es coneixen com a "matrícula viva".  

Les sol·lciituds de matrícula viva només s'atenen si es dona algun dels següents supòsits:

  • Canvi de residència des d'una altre municipi. Caldrà que l'alume/a estigui empadronat/da a Sant Joan de Vilatorrada per tramitar la matrícula viva. 
  • Alumnat no escolaritzat a Catalunya. Caldrà que l'alume/a estigui empadronat/da a Sant Joan de Vilatorrada per tramitar la matrícula viva. 
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  • Inici d'una mesura d'acolliment.

Per tramitar la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

  • Model normalitzat de sol·licitud, disponible en aquest espai web. 
  • Copia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Còpia del DNI, NIE, passaport o document d'identitat del progenitor/a o tutor/a que tramita la sol·licitud.
  • Còpia del DNI, NIE, passaport o document d'identitat de l'alumne/a.