Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normativa municipal

En aquest espai trobareu la normativa aprovada per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Documentació relativa al mapa de capacitat acústica

Objectius

El principal objectiu és donar compliment a la Legislació vigent en matèria de soroll, concretament a la Llei 16/2002, al D245/2005 i al D176/2009 que obliguen als municipis a elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi.
Tanmateix els municipis de més de 5.000 habitants han d’aprovar la seva ordenança de soroll, seguint les directrius de la legislació vigent.
Per tal de realitzar correctament el mapa de capacitat d’una població, és molt important conèixer la realitat i particularitats del territori. Per a la confecció d’aquest mapa, en aquest cas s’ha disposat de l’ajut de persones que habitualment estan al municipi o bé hi viuen. S’han realitzat mesures de curta i llarga durada, i s’han tingut en compte els plantejaments vigents.


Marc legal

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu, en l’article 144.1.h, la competència de la Generalitat de Catalunya per establir la regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d’aquest, inclosa, per tant, la contaminació acústica. En aquesta matèria conformen l’ordenament jurídic català la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, en el marc de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
La promulgació de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, comporten la necessitat de procedir a la introducció d’aquells ajustos necessaris per restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes normatius.
Concretament, la nova legislació estatal implica que la zonificació acústica del territori, que d’acord amb la legislació catalana és en relació amb la seva capacitat acústica, tingui en compte l’ús predominant del sòl, alhora que s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Aquests principis i objectius de qualitat acústica han de ser tinguts en compte pel planificador en l’exercici de la seva tasca.

L’ Ajuntament en sessió del Ple de data 25 d’abril de 2024 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible  l’acord provisional de l'establiment i ordenació de l'ordenança fiscal núm. 33 reguladora del preu públic per la prestació del servei de perruqueria i podologia:

Anunci acord provisional de l'establiment i ordenació de l'ordenança fiscal núm. 33 reguladora del preu públic per la prestació del servei de perruqueria i podologia.

Annex Text refós provisional de l’Ordenança fiscal número 33 Reguladora del Preu públic per la prestació del servei de podologia i perruqueria

Tot seguit podeu consultar les ordenances vigents:

El Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Joan de Vilatorrada es va aprovar definitivament el dia 11 de juny de 2003.

El Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Joan de Vilatorrada es va aprovar definitivament el dia 11 de juny de 2003. Fins a data d'avui s'han aprovat les següents modificacions puntuals, plans especials o modificacions en polígons d’actuació: 

 1. Modificació puntual del POUM (ajust de l’àmbit dels polígons PA-22 i PA-23), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 20/10/2005.
 2. Modificació puntual del POUM (àmbit del polígon d’actuació PA-01), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 20/10/2005.
 3. Pla Especial Centre Penitenciari “Els Lledoners”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 25/02/2005.
 4. Modificació puntual del POUM per a la delimitació d’un nou equipament en sòl urbanitzable delimitat SUBd-01 “Els Ermots”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 02/03/2006.
 5. Modificació puntual del POUM per a la delimitació d’un nou equipament i ajust dels sectors SUBd-02 “Collbaix” i SUBd-03 “Els Ametllers”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20/06/2006.
 6. Modificació puntual del POUM en l’illa situada als carrers Anna Frank, Girona, Muntanya i passeig del riu, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22/03/2007.
 7. Modificació puntual del POUM per a la creació de nova clau urbanística en sòl no urbanitzable en l’àmbit de “Les Torres de Bages”, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 26/04/2007.
 8. Modificació puntual del POUM per l’ajust de l’àmbit d’equipament en l’illa formada pels carrers avinguda Torrent del Canigó, Teresa Claramunt i Margarida Comas, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 31/05/2007.
 9. Modificació puntual del POUM per la creació d’un vial peatonal i modificació dels límits de finques destinades a equipament al sector residencial “El Canal”, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 29/04/2009.  
 10. Modificació puntual del POUM en l’àmbit del centre penitenciari Lledoners i els seus accessos, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 10/06/2009.  
 11. Modificació puntual del POUM per a l'ajust de la delimitació de les claus urbanístiques 10b i 10c en l'àmbit de la masia Vilaclara aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 16/05/2011.
 12. Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE SUBd-Collbaix), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 13/03/2009.
 13. Modificació puntual del POUM per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 14/12/2011.
 14. Modificació puntual del POUM per a la delimitació d’un nou polígon d’actuació (PA-28) a la prolongació del carrer Collbaix entre els carrers Josep Casas i Mari Santpere dins de l’àmbit del SUBd-01 “Els Ermots” aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central el 29/09/2011. 
 15. Modificació puntual del POUM pel què fa a diferents aspectes del sòl no urbanitzable aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme  de la Catalunya Central el 25/05/2012.
 16. Modificació puntual del POUM en els àmbits dels sectors SUBd-01 “Ermots” i SUBd-02 “Collbaix” per formar un sector únic en el sòl urbanitzable delimitat SUBd-01+02 “Canigó” aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme  de la Catalunya Central el 10/07/2013.
 17. Pla Especial Urbanístic per a l’acondicionament d’una àrea de pícnic i barbacoes en sòl no urbanitzable a la finca “Cal Xatino”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 04/12/2013.  
 18. Modificació puntual del POUM per delimitar un sector subjecte a una pla de millora urbana “Fàbrica Tèxtil Riba” (PA-29), aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 02/10/2014.
 19. Modificació puntual del POUM per a l’ampliació d’usos en la clau 7, zona d’activitats i serveis urbans, aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 23/01/2015.
 20. Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació d’una activitat de pícnic i barbacoes “Berenador Collbaix” al polígon 1 parcel·la 24, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 17/07/2015.
 21. Modificació de la delimitació i la modalitat d’actuació del PA-09.
 22. Modificació de la delimitació i la modalitat d’actuació del PA-10.
 23. Modificació de la delimitació i la modalitat d’actuació del PA-11.
 24. Modificació de la delimitació i la modalitat d’actuació del PA-12.
 25. Modificació puntual del POUM per a l’ampliació de la zona d’indústria en edificació aïllada clau 6b1, sol·licitada per Matadero Comarcal del Bages SAT 560-32 CAT (MACOBA), aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 03/03/2016.
 26. Modificació puntual per a la creació d’un sector de sòl urbanitzable delimitat ‘Pla de Palou’ i una nova clau en la zona d’indústria en edificació aïllada, aprovada el 08/05/2017.

 27. Modificació puntuals per adaptar-lo al Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, aprovada el 18/09/2017.
 28. Pla Especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions existents en SNU, aprovat el 19/09/2018.
 29. Modificació puntual pel que fa als paràmetres de granges i magatzems SNU clau 10c, aprovada el 27/01/2021.

 

A través dels documents que trobareu en aquesta pàgina podeu consultar el text normatiu vigent i la cartografia del Pla. Tant el text normatiu com la cartografia ja inclouen les modificacions puntuals i els plans especials aprovats fins a dia d’avui.

 

Així mateix, també podeu consultar la pàgina web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya on també hi consten la normativa i els documents de les modificacions aprovades en el nostre municipi.

Documents i normativa:

El Ple de la Corporació del dia 23 de febrer va aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

El Pla, que podeu consultar en aquest enllaç, té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d'aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d'evitar els conflictes d'interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Una de les mesures que preveu el Pla és posar a l'abast de la ciutadania un canal de denúncia obert, mitjançant el qual qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que pugui haver detectat.

 • La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.
 • Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.
 • No patiran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas de què es tracti de funcionaris públics.

En el següent enllaç podreu accedir al canal telemàtic de l'Oficina Antifrau de Catalunya per presentar denúncies de manera anònima.

Bústia de denúncies anònima