Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris per a l'autorització d'ocupació de via pública per atraccions i parades

Teniu temps fins al 12 de maig. Consulta aquí què necessites per a la sol·licitud
Criteris per a l'autorització d'ocupació de via pública per atraccions i parades.

1. Les persones interessades en instal·lar una parada i/o atracció hauran de presentar la sol·licitud d’autorització corresponent segons el detall següent:


a) Sol·licitud de llicència per atracció de fira d’establiments no permanents desmuntables (atraccions) i la documentació detallada en la mateixa.
b) Sol·licitud d’ocupació de la via pública: parades i altres (artesania, pesca ànecs, cotó,...) i la documentació detallada en la mateixa.


2. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació segons el cas:

- Fotocòpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers no comunitaris.
- Fotocòpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Fotocòpia del rebut i del contracte d’assegurança de responsabilitat civil.
- Document acreditatiu del pagament a la Seguretat Social.
- Fotocòpia de l’Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o original de la declaració censal (document que acredita l’activitat que realitza i que s’ha d’haver presentat a Hisenda).
- Projecte/memòria tècnica d’instal·lació elèctrica del generador elèctric i corresponent tramitació als Serveis d’Indústria d’acord amb el REBT (RD 842/2002) o sol·licitud de connexió a la xarxa.
- Fotografia de l’atracció i/o parada.
- Original del Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió anual per atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia emesa per l’instal·lador autoritzat i tramitat als Serveis d’Indústria.
- Original de la revisió dels extintors.
- Manual d’instruccions (instal·lació/muntatge, d’ús i funcionament).
- Caldrà especificar el número de caravanes que es pensen instal·lar.

DATA LÍMIT 12 DE MAIG

Per saber la resta de criteris que s'han de complir, podeu consultar el document que trobareu a 'Arxius relacionats'.