Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mapa de capacitat acústica

Documentació relativa al mapa de capacitat acústica

Objectius

El principal objectiu és donar compliment a la Legislació vigent en matèria de soroll, concretament a la Llei 16/2002, al D245/2005 i al D176/2009 que obliguen als municipis a elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi.
Tanmateix els municipis de més de 5.000 habitants han d’aprovar la seva ordenança de soroll, seguint les directrius de la legislació vigent.
Per tal de realitzar correctament el mapa de capacitat d’una població, és molt important conèixer la realitat i particularitats del territori. Per a la confecció d’aquest mapa, en aquest cas s’ha disposat de l’ajut de persones que habitualment estan al municipi o bé hi viuen. S’han realitzat mesures de curta i llarga durada, i s’han tingut en compte els plantejaments vigents.


Marc legal

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu, en l’article 144.1.h, la competència de la Generalitat de Catalunya per establir la regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d’aquest, inclosa, per tant, la contaminació acústica. En aquesta matèria conformen l’ordenament jurídic català la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, en el marc de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
La promulgació de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, comporten la necessitat de procedir a la introducció d’aquells ajustos necessaris per restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes normatius.
Concretament, la nova legislació estatal implica que la zonificació acústica del territori, que d’acord amb la legislació catalana és en relació amb la seva capacitat acústica, tingui en compte l’ús predominant del sòl, alhora que s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Aquests principis i objectius de qualitat acústica han de ser tinguts en compte pel planificador en l’exercici de la seva tasca.