Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple Municipal

Informació sobre el màxim òrgan de govern de l'Ajuntament

Composició

El Ple municipal és el màxim òrgan de govern. Està format per l’alcalde o alcaldessa – que el presideix- i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. Podeu consultar totes les actes dels plens municipals aquí.

Les sessions del Ple se celebren a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, la qual es troba a la primera planta. Es realitza, com a mínim, una vegada al mes a excepció del mes d’agost. Les sessions ordinàries se celebren de forma habitual l’últim dijous (no festiu) de cada mes.

Actualment, el Ple està format per 17 regidors i regidores, 10 a l’equip de govern i 7 a l’oposició.

El Govern

El Govern està format pels grups municipals d’Alternativa per Sant Joan (AxSJ) (6 regidors) i el grup de Compromís amb Sant Joan - Confluència (COMPROMIS - C) (4 regidores). L'alcalde és Jordi Solernou Vilalta (AxSJ).

Grup Municipal Alternativa per Sant Joan

Jordi Solernou Vilalta (AxSJ)

Laura Trench López (AxSJ)

Mariano Hermosilla Lorente (AxSJ)

Adrià Clotet Roig (AxSJ)

Montserrat Jové Sallés (AxSJ)

Marc Barons Torras (AxSJ)

Grup Municipal Compromís amb Sant Joan – Confluència

Iban Hortal Botifoll (COMPROMÍS – C)

Núria València Peñuelas (COMPROMÍS - C)

Silvia Barrios Baena (COMPROMÍS - C)

Toni Dorado Castaño (COMPROMÍS - C)

L’Oposició

L’Oposició està formada pels grups municipals del Partit Socialista de Catalunya – Candidatura de Progrés (4 regidors) (PSC-CP), Junts per Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella - Compromís Municipal (JUNTS - CM) (2 regidors) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - AM) (1 regidora).

Grup Municipal Partit Socialista de Catalunya – Candidatura de Progrés

Elia Tortolero Orejuela (PSC-CP)

Àngel Sáez Marcos (PSC-CP)

Toni Sánchez Laplaza (PSC-CP)

Román Montañez Martín (PSC-CP)

Grup Municipal Junts per Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella - Compromís Municipal 

Eduard Mata i Riu (JUNTS - CM)

Mireia Traveria Espinalt (JUNTS - CM)

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal

Mar Osete Márquez (ERC – AM)

Competències

D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i entre elles, les d’aquest Reglament. Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85:

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 3. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 4. L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.
 5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 6. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 7. L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 9. L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 10. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 11. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
 12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 15. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
 16. Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 17. Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.
 18. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, l i p, i a l’apartat 3 d’aquest article.