Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local

Consulta la informació sobre aquest òrgan municipal

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’alcalde o alcaldessa a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

Les atribucions de la Junta de Govern són:

  1. a) L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  2. b) Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

On i quan se celebra?

La periodicitat l'estableix la mateixa Junta i l'alcalde o alcaldessa la pot variar o establir sessions extraordinàries. Actualment, les sessions ordinàries se celebren els dimarts a les 14.30h amb una periodicitat setmanal. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques.

Composició

Presidència

Jordi Solernou Vilalta

Vocals de la Junta de Govern Local

Laura Trench López

Iban Hortal Botifoll

Mariano Hermosilla Lorente

Núria València Peñuelas

Montserrat Jové Sallés